Lector Vincent Michael
Maronite Seminarian
Translator

The Anaphora of the Disciples at the Dormition of the Theotokos.
The Apostles gathered, and each one of them said aloud:
ܐܰܢܢܰܐܦܘܽܪܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܫܘܽܚܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠ ܐ̱ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܽܢ ܬܠܺܝܬܳܐ
The priest says: Bless Lord. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit from now and until forever.ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܃ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lord, confirm in our hearts, plant and set firm in us the orthodox faith that we may be found blameless within it all the days of our lives in purity and holiness. May it be for us the way and path leading to the heavenly kingdom. May we be enriched in your love, confirmed in your hope, and abound in your compassion. We will raise glory to the blessed Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, to you be glory forever.ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܨܘܽܒ ܘܣܰܬܶܬ ܒܢ̈ܰܦܫܳܬܰܢ ܠܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܘܽܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܬܟܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܐ ܃ ܘܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܘܽܬܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܃ ܘܢܶܥܬܰܪ ܒܚܘܽܒܳܟ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܣܰܒܪܳܟ ܘܢܶܬܝܰܬܰܪ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܃ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀
The deacon proclaims the intercession/litany?: Let us stand aright…ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܃ ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܺܝܪ ܆
The priest bowing: Lord, mighty God, who in the abundance of your mercies have visited our poor selves and have raised us, unworthy sinful ones, your servants, before the service of your greatness that we may be ministers of your holy altar, You, O Lord, strengthen us in the power of your Holy Spirit. Allow us to open our mouths that we may call upon your most Holy Spirit upon this offering that is placed for the forgiveness of our debts and the salvation of our souls. Let us give peace to one other with a holy kiss. May we grow rich in your love, be confirmed in your hope, and be made to grow in your kindness. We will raise glory to you. . .ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܃ ܗܰܘ ܕܒܰܫܦܺܝܥܘܽܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܥܰܪܬܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܘܽܬܰܢ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܘܽܚܳܟ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܃ ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܰܦܬܰܚ ܦܘܽܡܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܥܰܠ ܩܘܽܪܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܠܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܃ ܘܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܢܘܽܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܃ ܘܢܶܥܬܰܪ ܒܚܘܽܒܳܟ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܣܰܒܪܳܟ ܘܢܶܬܝܰܬܰܪ ܒܪܰܚܡܬܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܆
He raises his voice: Luminous peace that the angels of heaven brought to the people of earth in glorious voices of praise, the believing Church has been enriched by it, and her children have attained through it luminous eyes of the mind. The peace which was sent through the angel Gabriel to the holy Virgin Mary, the Theotokos, and he said to her: “Peace be with you, the Lord is with you, and from you dawned the savior of the children of Adam, the peace reconciling those above and those below.” And the angels went down proclaiming it on earth and (as) they said: “Glory to God in the highest, and on earth peace and good hope to men!” The peace filled with life that the Lord gave to his disciples in the holy upper room of Zion and he said to them:
“Peace be with you; my peace I give to you; the peace of the Father who sent me I leave among you.”
ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܝܰܒܠܘܽܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܰܝ ܬܺܐܒܶܝܠ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܃ ܘܥܶܬܪܰܬ ܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܃ ܘܰܩܢܰܘ ܒܶܗ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܀ ܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܠܰܚ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܝ̈ܰܠܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܀ ܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܝܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܃ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܐܟܪܙܘܽܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܃ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀ ܫܠܳܡܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܨܶܗܝܘܽܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܽܢ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܘܽܢ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܽܢ ܃ ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܰܢܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܘܽܢ ܀
Indeed, our Lord, may that holy peace that was with them and among them be with us and among us all the days of our lives. In your mercy, Lord, may your divinity forgive and pass over our transgressions: everything that we have said and done to cause each other to go astray, whether willingly or unwillingly, whether with or without knowledge; for you are the only conqueror, Lord of tranquility and peace. May your mercies be upon us all.ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܘܽܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܘܽܢ ܃ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܃ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ ܘܡܰܣܟܶܠ ܠܰܢ ܒܰܚ̈ܕܕܶܐ ܃ ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܃ ܐܶܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܃ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܡܳܪܝ ܬܚܰܣܶܐ ܃ ܘܬܰܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܃ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܘܽ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܃ 
The priest gives peace to the altar and the mysteries and says: Peace be with you altar of God and peace to the holy mysteries that are placed upon you.ܝܳܗܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܟ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܃
And he gives peace to the deacon: Come in peace deacon of the Holy Spirit.ܘܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܆ 
They give peace in the church, and the priest says: Peace to the holy Church and to all her children.ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܆
And they lift the veil while the deacon says: Let us stand aright, praying. Let us stand in fear. Let us stand in trembling.ܘܬܳܠܶܝܢ ܐܰܢܰܢܦܘܽܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܡܫܢܳܐ ܃ ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܺܝܪ ܡܨܰܠܶܝܢ ܃ ܢܩܘܽܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܃ ܢܩܘܽܡ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܆
The Priest signing the people, says: May the grace of the eternal, everlasting, uncreated holy Trinity be with all of you, my brethren, forever. Amen.ܘܚܳܬܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܘܽܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀
He makes the sign of the cross over the body, saying three times: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, adored and glorified Mystery in whom there is no division.ܘܚܳܬܶܡ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܘܽܠܳܓܳܐ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆ 
He says: May we, O Lord, be made worthy to raise glory, honor, adoration, and splendor to the most high being, to you, the worshiped Father, and to your Son, the glorified begotten one, and to your living and Holy Spirit, now…ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܰܒܘܽܬ ܝܳܐܝܘܽܬܳܐ ܠܺܐܝܬܘܽܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܫܳܐ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
May the tranquility of God, the Father almighty, and the peace of the Son who guides all, with the tranquility and fellowship of the Holy Spirit who sanctifies and forgives all, be with us and among us all the days of our lives, with our altar and with our offering and with your Church and all her children, O Lord, now…ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܃ ܥܰܡ ܫܰܝܢܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܃ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܃ ܥܰܡ ܡܰܕܒܚܰܢ ܘܥܰܡ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܘܥܰܡ ܥܺܕܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
We remember, on this holy altar of our Savior, our Lord Jesus Christ: his announcement, his conception, his birth and his baptism, his suffering, his slaughter, his crucifixion, and his burial, his rising, his resurrection, his glorious ascension to his blessed Father, and his sitting above the heavenly heights on the right of the One who sent him. We also remember and commemorate the holy Virgin Mary who bore him, St. John who baptized him, and the entire holy and glorious Church saved by the suffering of his very self, now…ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܃ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܣܘܽܒܳܪܶܗ ܘܰܕܒܰܛܢܶܗ ܘܰܕܝܰܠܕܶܗ ܘܕܰܥܡܳܕܶܗ ܃ ܘܰܕܚܰܫܶܗ ܘܰܕܩܶܛܠܶܗ ܘܕܰܙܩܺܝܦܘܽܬܶܗ ܘܕܰܩܒܘܽܪܬܶܗ ܃ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܰܕܢܘܽܚܳܡܶܗ ܘܰܕܣܘܽܠܳܩܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܘܽܗ̱ܝ ܡܒܰܪܟܳܐ ܃ ܘܰܕܡܰܘܬܒܶܗ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܘܽܚܶܗ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܃ ܘܰܠܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܘܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܃ ܘܰܕܡܳܪܝ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܕܶܗ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܘܽܡܶܗ ܃ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܗܘܽܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆ 
We remember, today, O Lord, on this holy altar of our Savior, all the holy fathers, the just and righteous Patriarchs, the prophets and apostles, martyrs and confessors, the priests, pastors, and orthodox teachers, all the victorious believing kings, the four holy and ecumenical councils, which bind us to this orthodox faith, St Maron and St Simon Stylite; and N., our Patriarch, and N., our Metropolitan, who have been perpetually established by God. We also remember all who said to us “remember us by your prayers and pray to the Lord for us,” now…ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܶܐ ܃ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܃ ܘܰܕܟܽܠܗܘܽܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܃ ܘܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܣܘܽܢܢܳܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܬܺܐܒܶܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܰܚܶܡ̈ܝ ܠܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܃ ܘܰܕܡܳܪܝ ܡܳܪܘܽܢ ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܕܶܐܣܛܘܽܢܳܐ ܃ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܶܛܪܳܝܦܘܽܠܺܝܛܳܐܣ ܕܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܃ ܘܰܕܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܳܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܘܽܢ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܃ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܗܘܽܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܳܪܘܽܩܰܢ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
We remember, today, O Lord, on this holy altar of our Savior, all the departed who have died in the true faith from one end of the world to the other, all our fathers and brothers in the spirit and in the flesh, the faithful departed who have left from this village. We also remember those whose names are known by you, O Lord, the faithful departed from every place and region who have no one to offer bread and oblation for the Holy Mysteries on their behalf: those who have been taken captive and have been slain in war, those who have drowned in water, those devoured by wild beasts, those torn asunder by birds, and those who have died in various deaths and are true Christians, now…ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣ̈ܰܘܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܃ ܘܰܕܟܽܠܗܘܽܢ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܪܘܽܚ ܘܰܕܦܰܓܪ ܃ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ ܘܶܐܬܩܛܶܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ ܃ ܘܶܐܬܚܢܶܩܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܶܐܟܶܠܘ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܬܰܫܘ ܠܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܃ ܘܰܕܡܺܝܬܘ ܒܡ̈ܰܘܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܘܽܢ ܟܪ̈ܝܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܃ ܕܠܳܟ ܡܳܪܝ ܓܠܶܝܢ ܘܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܘܽܢ ܃ ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܠܗܘܽܢ ܠܳܐ ܩܳܨܬܳܐ ܘܠܳܐ ܩܘܪܽܒܳܢܳܐ ܃ ܝܘܰܡܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܗܘܽܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܳܪܘܽܩܰܢ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
We commemorate, on this holy altar of our Savior, those who have brought and bring oblations, votive offerings, first fruits, and tithes from the labor of their hands and the sweat of their brows (Gn 3:19) to your house, O Lord, compassionate God, for the sake of the good rest of their departed and the blessed hope and preservation of their lives, the pardon of their souls and the blessings of their harvest, now….ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܩܘܽܪ̈ܒܢܶܐ ܘܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܘܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܃ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܽܢ ܘܡܶܢ ܕܘܽܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܘܽܢ ܃ ܚܠܳܦ ܢܝܳܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܗܘܽܢ ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܢܘܽܛܳܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܘܽܢ ܃ ܠܚܘܽܣܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܘܽܢ ܘܰܠܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܐܟܪ̈ܰܘܳܬܗܘܽܢ ܃ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܳܪܘܽܩܰܢ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
He bows, saying: Remember, Lord, your mercies that are from eternity and your graces, and do not remember the transgressions I have committed, but remember me O God according the multitude of your mercies, because of your goodness.ܡܶܬܓܗܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ ܃ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܃ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܃
He raises his voice: Lord, make your tranquility and peace dwell in your churches and monasteries, and dwell likewise in our souls, and in the entire world you have created, in your goodness and mercies: Now…ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܘܰܐܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܟ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ ܃ ܘܳܐܦ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆ 
He bows in the form of a cross, saying: Stand aright. We offer this oblation, this commemoration, and this memorial to God, who lives from eternity and is more ancient than the ages, on behalf of the living and the dead, those far and near, the poor and strangers, the churches and monasteries here and in every place and region, and for me, an unworthy man and sinner whom you have made worthy to stand before you although I am unworthy – remember me in your kingdom in heaven. For the souls and spirits of those whom we commemorate and mention before you Lord, God, the mighty One, for this people which in true faith stands and looks forward to the abundant mercies that are from you, and for our sins and transgressions and the failings of us all, we offer this pure and holy oblation to you, God the Father, Lord of all.ܘܣܳܓܶܕ ܒܛܘܽܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܺܝܪ ܃ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܘܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܘܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܃ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܃ ܚܠܳܦ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܃ ܚܠܳܦ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܃ ܚܠܳܦ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܘܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܃ ܘܰܚܠܦܳ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܩܘܽܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܃ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܃ ܘܰܚܠܦܳ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ ܘܥܘܽܗ̈ܕܳܢܰܝܗܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܃ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܘܚܳܐܰܪ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܃ ܘܰܚܠܳܦ ܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܘܒܘܽܨܳܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܃ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܀
People: It is right, and just, and fitting.ܥܰܡܳܐ ܃ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܘܫܳܠܶܡ ܀
Priest: Indeed, O Lord, it is truly right and just, becoming and fitting, proper and good. May our minds, intellects, and hearts, all in purity, be lifted up to the heavenly heights.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܘܫܳܦܰܪ ܘܫܳܠܶܡ ܘܟܐܺܝܢ ܘܛܳܒ ܃ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܘܽܢ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܘܬܳܠܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܘܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܀
People: To you, the God of Abraham, Isaac and Jacob, holy and glorified King forever.ܥܰܡܳܐ ܃ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܕܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Priest: It is right, O Lord, to praise, adore, and glorify, you, our Lord, God of Abraham, savior of Isaac, comforter of Israel, holy and glorified King forever.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܦܳܪܘܽܩܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܃ ܘܳܠܶܐ ܡܳܪܝ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܃
People: To the Father and the Son and the Holy Spirit now and forever.ܥܰܡܳܐ ܃ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܃
The priests turns and signs the people, saying: Lord, seal our entire assembly with your cross. Make us worthy of your wedding banquet when your Divinity appears. Protect with the right hand of your lovingkindness this village and all its faithful inhabitants. Our Lord and God, guard them with your victorious cross from the evil one and his hosts.ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܚܳܬܶܡ ܠܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܚܬܘܽܡ ܡܳܪܝ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܃ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܠܰܚܠܘܽܠܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܃ ܘܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܟܽܠܗܘܽܢ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܃ ܘܢܰܛܰܪ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܆ 
Deacon: Before the glorious and divine Mysteries of our Savior, through the imposed incense we pray for you mercies, O Lord.ܡܫܰܡܫܢܳܐ ܃ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܕܦܳܪܘܽܩܰܢ ܒܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܃
The Priest imposes incense and says: Through your love, may all our prayers be received before you, Lord. May we also be precious incense through our pure thoughts, may we raise the fire of your true love through our limbs, and may the scent of our petition be pleasing to your Being, may it be pleased with our worship. May we be temples of gladness in purity. May we, without reprehension, receive the manifestation of your only begotten One. May we praise your grace, the cause of our souls’ rejoicing in the light of your kingdom, the gladdener of its holy ones, Father…ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܨܠܘܽܬܰܢ ܒܝܰܕ ܚܘܽܒܳܟ ܬܶܬܩܰܒܠ ܃ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܕܰܟܝܘܽܬ ܚܘܽܫ̈ܳܒܰܝܢ ܃ ܘܢܶܥܛܰܪ ܢܘܽܪ ܚܘܽܒܳܟ ܫܪܺܝܪܳܐ ܒܗ̈ܰܕܳܡܰܝܢ ܃ ܘܢܶܒܣܰܡ ܠܺܐܝܬܘܽܬܳܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܳܥܘܽܬܰܢ ܃ ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܒܣܶܓܕܬܰܢ ܃ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܢܰܘ̈ܣܰܝ ܦܨܺܝܚܘܽܬܳܐ ܃ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܕܠܳܐ ܪܫܺܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܟ ܃ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܡܒܰܣܡܰܬ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܢܘܽܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܘܽܬܳܟ ܡܳܪܘܽܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆
Those above and those below worship you Lord: Angels and Hierarchies shout with joy to you; the four-faced cherubim bless the honor of your dominion; the heavenly watchers and ranks of heaven lift up the service of your divinity in fear and trembling. Before your holy altar, the reverend and true priests carry your holiness with hands of flesh in fear and trembling. Give us, Lord, and make us worthy in your mercies that we may call to you and be heard all the days of our lives, because from you is the forgiveness of debts and the release of sins, Father…ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܃ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܰܟ̈ܣܶܐ ܠܳܟ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܃ ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܰܝ ܦܰܪ̈ܨܘܽܦܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪ ܡܳܪܘܽܬܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܃ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܟܣ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܠܦܳܠܚܘܽܬ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܃ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܘܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܩܕܳܡ ܡܕܰܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܟ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܃ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܢܶܩܪܶܝܟ ܘܢܶܬܥܢܶܐ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܃ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܗ̱ܘܽ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆
May the living and the dead be remembered with this oblation that was offered for them and because of them. May the mercies of the glorified Trinity shine upon my weak and sinful self which offered it, Father….ܢܶܬܕܰܟܪܘܽܢ ܒܶܗ ܒܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܘܽܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܘܽܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܃ ܘܥܰܠ ܡܚܺܝܠܘܽܬܝ ܘܚܰܛܳܝܘܽܬܝ ܕܩܰܪܶܒܬܶܗ ܢܶܕܢܚܘܽܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܃ ܐܰܒܳܐ ܀
May the prophets, apostles, martyrs and confessors, Blessed Mary, who bore you, and St John who baptized you, and the seventy-two disciples, the bearers of the Gospel, petition for us at this time Lord. The watchers and archangels, Gabriel and Michael the Archangels, Principalities and Powers, Thrones and Dominions petition you, Lord, at this time so that you, Lord, may accept this offering from my unworthy and sinful hands. By it, may you grant rest to the dead and good hope and safe keeping for the living, for whom and because of whom it was offered. Upon my weak and sinful self, which offered it, may the mercies of the glorified Trinity shine down, Father…ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܳܐ ܃ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܘܡܳܪܝ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܕܳܟ ܃ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܢܦܺܝܣܘܽܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܃ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܝܶܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܃ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܢܶܐ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܦܺܝܣܘܽܢܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܃ ܕܬܩܰܒܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܨܺܝܪܘܽܬ ܘܚܰܛܳܝܘܽܬܝ ܃ ܘܬܶܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܢܘܽܛܳܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܠܦܰܝܗܘܽܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܘܽܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܃ ܘܥܰܠ ܡܚܺܝܠܘܽܬܝ ܘܚܰܛܳܝܘܽܬܝ ܕܩܰܪܶܒܬܶܗ ܢܶܕܢܚܘܽܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆ 
He bows to the right and left of the altar, he then begins the Anaphora of Peter the Apostle.ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܰܐܢܢܰܦܘܽܪܳܐ ܕܦܶܛܪܘܽܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܃
He bows: Glory be to you, the adored and glorified name of the Father, Son, and Holy Spirit, who created the worlds in your goodness and their inhabitants in your compassion, and saved mortals in your grace.ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܳܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܃ ܕܰܒܪܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܶܗ ܘܥܳܡܘܽܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܃ ܘܰܥܒܰܕ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܶܗ ܃
He raises, his voice and spreads out his hands, saying: Thousands of thousands of the heavenly watchers adore your greatness Lord. Myriads of myriads of the hosts of the Ministers of Fire and Spirit glorify your greatness in fear. The Cherubim and Seraphim sing blessings, chant holy, cry out, and shout praise from one to another. May we, Lord, be made worthy to join with them and sing three times: Holy, Holy, Holy…ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܘܦܳܫܶܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܠܪܰܒܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܃ ܘܪ̈ܶܒܘܽ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܘܽܪܳܐ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܃ ܥܰܡ ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܘܽܦܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܃ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܗܘܽܢ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܃ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܆ 
The Priest bows: We, your sinful servants, praise you, who granted us your grace, which cannot be repaid. You have clothed yourself with our humanity to grant us life by your divinity. You have exalted us from our lowliness. You have raised us from our abjection. You have given us mortals life. You have justified us from our sinfulness. You have forgiven our debts. You have enlightened our minds. You have vanquished our enemies and have made us, unworthy ones, triumphant.ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܰܢ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܥܳܐ ܃ ܠܒܶܫܬ ܐ̱ܢܳܫܘܽܬܰܢ ܕܬܰܐܚܝܰܢ ܒܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܃ ܪܰܡܪܶܡܬ ܫܰܦܠܘܽܬܰܢ ܃ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܪܡܳܝܘܬܰܢ ܃ ܘܰܐܚܺܝܬ ܡܺܝܬܘܽܬܰܢ ܃ ܘܙܰܕܶܩܬ ܚܰܛܳܝܘܽܬܰܢ ܃ ܘܰܫܒܰܩܬ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܃ ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܝܰܕܥ̈ܳܬܰܢ ܃ ܘܚܰܝܶܒܬ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ ܃ ܘܢܰܨܰܚܬ ܒܨܺܝܪܘܽܬܰܢ ܃
He raises his voice, saying: For all those graces that you have granted to us, we raise glory and honor to you in your holy Church before your forgiving altar. Now…ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܃ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܳܠܶܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܃ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
He bows: Now, O Lord, favorably remember, in your abundant mercies, all the just and righteous Patriarchs at the commemoration of your body and blood, which we offer to you on your living and holy altar, as you, our hope, have taught us in your Gospel, saying: “I am the bread of life, who came down from heaven so that mortals might have life in me.”ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܘܽܗܕܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܰܒܪܰܢ ܐܰܠܶܦܬܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܃ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܕܢܺܐܚܘܽܢ ܒܺܝ ܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ ܃ 
Raising his voice: We remember your passion, Lord, as you taught us: On the night on which you were delivered to the crucifiers, you, Lord, took bread in your pure and holy hands, looked to heaven to your glorified Father, pronounced the blessing, ♰ signed the bread, ♰ recited the kiddush over it, ♰ and you, Lord broke it and gave it to your disciples, the blessed Apostles, and you said to them: “This is the bread, my body, which is broken and given for the life of the world and for the forgiveness of debts and the remission of sins for those who partake of it. Take, eat from it that you might have eternal life.ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܚܰܫܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܬܰܢ ܃ ܕܰܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܙܳܩ̈ܘܽܦܶܐ ܃ ܫܩܰܠܬ ܡܳܪܝ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܃ ܘܚܳܪܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܘܽܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܃ ܒܰܪܶܟܬ ♰ ܘܰܚܬܰܡܬ ♰ ܩܰܕܶܫܬ ♰ ܡܳܪܝ ܘܰܩܨܺܝܬ ܃ ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܘܽܒܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܘܽܢ ܃ ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܪܝ ܃ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܩܨܶܐ ܘܡܶܬܺܝܗܶܒ ܃ ܘܗܳܘܶܐ ܠܢܳܣ̈ܘܽܒܰܘܗ̱ܝ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܣܰܒܘ ܐܰܟܘܽܠܘ ܡܶܢܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܘܽܢ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀
He takes the chalice, saying: Over the chalice, in like manner, you, Lord, also gave thanks, ♰ gave glory, ♰ and said ♰: “This chalice is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the remission of sins. Take, drink from it, all of you, that it may be for you the forgiveness of debts, the remission of sins, and that you might have eternal life.” Amen.ܘܢܳܣܶܒ ܠܟܳܣܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܽܬ ܐܰܘܕܺܝܬ ♰ ܘܫܰܒܰܚܬ ♰ ܘܶܐܡܰܪܬ ♰ ܡܳܪܝ ܃ ܕܗܳܢܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܶܡܝ ܗܰܘ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܘܽܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܘܽܢ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀
He says: Indeed, whenever you eat of this holy body and drink from this chalice of life and salvation, remember the death and resurrection of your Lord until the great day of his coming.ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܟܠܺܝܬܘܽܢ ܃ ܘܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܫܳܬܶܝܬܘܽܢ ܃ ܠܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܟܘܽܢ ܗܘܰܝܬܘܽܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܃
People: We remember your death, our Lord…ܥܰܡܳܐ ܃ ܠܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܆
Priest: We adore you, only Begotten of the Father, First-born of Being, Spiritual Lamb, who came down from the heights to the depths to be the forgiving sacrifice for all people, to take away their iniquity by your will, to forgive sinners by your blood, and to sanctify the impure with your sacrificial offering. Lord, grant us life by your true life and purify us by your spiritual purification, and allow us to obtain life by your life-giving death, to rise before you in splendor, to serve you in holiness, to offer this holy oblation to your Divinity, may your Majestic will be pleased by it, and may your goodness overflow on us all. Father…ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܺܐܝܬܘܽܬܳܐ ܃ ܐܶܡܪܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܽܡܩܳܐ ܃ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܕܚܘܽܣܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܘܽܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܩܘܽܠ ܥܰܘܠܗܘܽܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܃ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܰܕܡܶܗ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܒܰܕܒܺܝܚܘܽܬܶܗ ܠܛܰܐܡ̈ܶܐܐ ܃ ܐܰܚܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܚ̈ܰܝܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܬܰܕܟܺܝܬܳܟ ܪܘܽܚܳܢܳܝܬܳܐ ܃ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܘܰܢܩܘܽܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܙܰܗܝܘܽܬܳܐ ܃ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܒܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܐ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܩܘܪܽܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܃ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ ܘܢܶܫܬܰܦܥܘܽܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆
Indeed, only Begotten of the Father, by whom peace was spoken to us, only Begotten of the heavenly One, through whom heavenly and earthly beings were reconciled, O Good shepherd, who laid down his life for his flock and saved it from the rapacious wolves, O Merciful Lord, who cried out on the cross and gathered us from vain wandering, El, God of spirits and all flesh, I ask of you: May our prayers rise to you, and your mercies come down on account of our requests. May this oblation that we offer for the commemoration of your passion on your forgiving altar be acceptable to you. May your divinity be pleased with it, and may your will be done through it. May our debts be pardoned, and our sins be forgiven through it. May our departed be remembered in it. May we praise you, adore you, and glorify you, your Father, who sent you for our salvation, and your living and Holy Spirit. Now…ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܘܽ ܡܶܢܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܡܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܃ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܃ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥ̈ܳܢܶܗ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܃ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܟܰܢܫܰܢ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܘܽܬܳܐ ܃ ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܪ̈ܘܽܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܃ ܢܶܬܥܰܠܝ̈ܳܢ ܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܢܶܬܬܰܚܬܘܽܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܃ ܕܰܚܠܳܦ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܚܰܫܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܃ ܬܶܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܃ ܘܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܢܶܫܬܰܒܩܘܽܢ ܒܶܗ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܃ ܘܢܶܬܕܰܟܪܘܽܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܃ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܰܐܒܘܽܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܘܽܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
May the glorified Trinity be pleased with this incense, ♰ this offering, ♰ and this chalice ♰. By them, may souls be pardoned, and spirits be sanctified, for whom and for whose sake, they were offered and sanctified. May the mercies of the glorified Trinity shine forth upon my poor and sinful self that offered them. Father…ܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ♰ ܘܰܒܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ♰ ܘܰܒܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ♰ ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܢܶܬܩ̈ܰܕܫܳܢ ܒܶܗ ܪ̈ܘܽܚܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܃ ܘܥܰܠ ܡܚܺܝܠܘܽܬܝ ܘܚܰܛܳܝܘܽܬܝ ܕܩܰܪܶܒܬܶܗ ܢܶܕܢܚܘܽܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆
He bows to the right and left of the altar, crying out to the Theotokos for his aid, saying while bowing: Mother of our Lord, Jesus Christ, pray for me for the sake of the only begotten Son who was born from you that he may pardon my debts and sins, and accept, from my poor and sinful hands, this sacrifice that my weak self offers on this holy altar of saint N., through your intercessions for us, O holy mother.ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܘܩܳܪܶܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܘܽܕܪܳܢܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܓܗܳܢܬܳܐ ܃ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܚܠܳܦܰܝ ܠܰܒܪܳܐ ܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܃ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܺܝ ܚ̈ܰܘܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܃ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܚܰܠܳܫܘܽܬܝ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܃ ܒܝܰܕ ܬܰܟ̈ܫܦܳܬܶܟܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܃
He bows: Lord, we offer before you this sacrifice for the commemoration of all the righteous and just fathers, the prophets and apostles, martyrs and confessors, and for all our patriarchs, and of the pope of the city of Rome, metropolitans, chorbishops, periodeutes, priests, deacons and deaconesses, youths, male and female virgins, and all the sons of the holy Church who are sealed with the sign of forgiving baptism which makes them partakers of your holy body.ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ ܃ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܃ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܃ ܘܰܕܟܽܠܗܘܽܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪ̈ܟܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܃ ܘܰܕܦܰܦܰܐ ܕܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܃ ܘܡܶܛܪܺܝܦܳܘܠܺܝܛܳܐܣ ܐܶܦܺܣ̈ܩܳܘܦܶܐ ܟܘܽܪ̈ܳܝܶܐ ܦܶܪ̈ܝܳܕܶܘܛܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܝܳܬܳܐ ܘܰܓܕܘ̈ܽܕܶܐ ܘܰܒܬܘ̈ܽܠܶܐ ܘܰܒܬ̈ܘܽܠܳܬܳܐ ܃ ܘܰܕܟܠܽܗܘܽܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܪܘܽܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܃ ܘܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܘܽܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃
And he says gently: Especially and foremost, we remember the holy, blessed, and virgin Mary, the blessed Theotokos.ܘܳܐܡܰܪ ܢܺܝܚܳܐܝܺܬ ܃ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܛܘܽܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܛܘܽܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܃
The deacon says: Lord God, remember her and us through her pure prayers.ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܃ ܐܶܬܕܰܟܪܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܃
The priest bows: Remember, Lord God, at this time, those far and near, the dead and the living, the ill and the afflicted, the distressed and the weary, and those who have various sufferings. ܟܳܗܢܳܐ ܓܗܺܝܢ ܃ ܐܰܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܃ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܃ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܃ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܃ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ ܀
Remember, Lord God, at this time, our fathers and mothers, and brothers and sisters of spirit and flesh, and forgive our debts and sins.ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܪܘܽܚ ܘܰܕܦܰܓܪ ܃ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܽܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܽܢ ܀
Remember, Lord God, at this time those who make offerings, vows, first fruits, and commemorations. Grant their pious requests from your rich treasury.ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܘܕܘܽܟܪ̈ܳܢܶܐ ܃ ܗܰܒ ܠܗܘܽܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܘܽܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܀
Remember, Lord God, at this time those who partake in remembrance of your mother and your saints. Bestow on them pleasing rewards. Lord God, bestow on all who have participated in this Eucharist that I offered on this holy altar the good reward in your kingdom. Remember, O God, all who have said to us: “remember us for the sake of our Lord,” and forgive their failings.ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܃ ܦܪܘܽܥ ܐܶܢܘܽܢ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܃ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܽܢ ܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܒܐܘܽܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܦܪܘܽܥ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܃ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܃ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܳܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܘܽܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܐܶܢܘܽܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܣܳܐ ܒܘܽܨܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܀
Remember, Lord God, at this time, my wretched, sinful, poor, and humble self, who, knowingly and unknowingly, willingly and unwillingly, have sinned and offended you, Lord God. In your grace and mercies, forgive and remit all that I have sinned against you. May this Eucharist, Lord, be for the remembrance of our departed and the forgiveness of our souls.ܐܶܬܕܰܟܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܕܳܘܝܘܽܬܝ ܘܚܰܛܳܝܘܽܬܝ ܘܡܶܣܟܺܢܘܽܬܝ ܘܰܒܨܺܝܪܘܽܬܝ ܃ ܕܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܃ ܚܛܝܺܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܃ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܃ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܘܽܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܃ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܐܘܽܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܠܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܀
Remember, Lord God, at this time your weak and sinful servant George who wrote this. Forgive and pardon him his debts and sins and forgive his ancestors. Amen.ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܓܶܘܽܪܓܺܝܣ ܕܰܟܬܰܒ ܃ ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܘܽܩ ܠܶܗ ܚ̈ܰܘܒܰܘܗ̱ܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܘܗ̱ܝ ܃ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀
And he remembers whomever he wants: Vincent Michael who translated this.ܘܡܶܬܕܰܟܰܪ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܆
He kneels down and calls out to the Spirit saying: Hear me, O Lord. Hear me, O Lord. Hear me, O Lord. May your living and Holy Spirit come, dwell, and rest in this offering of your servants. For those who receive it, may it be for the forgiveness of debts and the pardon of sins, for the blessed resurrection from the dead, and for new life in the kingdom of heaven forever.ܘܒܳܪܶܟ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܰܘܗ̱ܝ ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܘܽܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܃ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܃ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܃ ܘܢܺܐܬܶܐ ܡܳܪܝ ܪܘܽܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܃ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܢܳܣ̈ܘܽܒܰܘܗ̱ܝ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚ̈ܰܘܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃
He raises his voice: We, your sinful servants, saved by your victorious blood, thank you for your glorious plan of salvation for us. We do so with open mouths that give thanks in your holy Church before your forgiving altar, now…ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܃ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܃ ܒܦܘܽܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܃ ܗܳܫܳܐ ܃
He takes the host in his hands, breaks, and signs: We have believed, and we have offered, and we sign and break this Eucharist, the heavenly bread, the body of the living God. We sign the chalice of life and salvation with the forgiving fiery coal, full of mysteries from on high, ♰in the name of the Father, the living One for the living, amen, ♰ ♰and of the only begotten and holy Son, begotten from him and like him, the living One for the living, amen ♰ ♰ ♰ and of the Holy Spirit, the beginning, perfection, and end of all that was and is in heaven and earth, ♰ one might ♰ one power ♰ one will ♰ one true God, blessed and exalted, in whom there is no division, and from whom is life eternal. Amen.ܘܫܳܩܶܠ ܦܪܺܝܣܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܃ ܗܰܝܡܶܢܰܢ ܘܩܰܪܶܒܢܰܢ ܚܳܬܡܺܝ̈ܢܰܢ ܘܩܳܨܶܝܢܰܢ ܐܘܽܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܃ ܟܳܣܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܘܰܕܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܃ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܒܰܓܡܘܽܪܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ♰ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ♰♰ ܘܕܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܚܰܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ♰♰♰ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܃ ܫܘܽܪܳܝܳܐ ܫܘܽܡܠܳܝܳܐ ܚܘܽܬܳܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ♰ ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ♰ ܚܰܕ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ♰ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ♰ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܘܽܠܳܓܳܐ ܃ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܢܘܽܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀
The deacon proclaims: Again and again and for this pure offering…ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܒܪܘܽܕܺܝܩܺܝ ܃ ܬܘܽܒ ܘܬܘܽܒ ܘܰܚܠܳܦ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܆
The priest bows, saying: O Pleasing Offering, who was offered for us, Forgiving Sacrifice, who has offered himself, Lamb, who has become the priest who offered himself, Lord, may our petition be acceptable incense that we offer, in your mercies, to your Father through you.ܡܶܬܓܗܶܢ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܃ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܗܘܽ ܩܰܪܶܒ ܩܢܘܽܡܶܗ ܃ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܟܘܽܡܪܳܐ ܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܃ ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܒܳܥܘܽܬܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܃ ܘܒܳܟ ܠܰܐܒܘܽܟ ܢܩܰܪܒܺܝܗ̇ ܀
And raising his voice: With confidence and liberty that come from you, Lord, may we offer you the pure, holy, and acceptable prayer that you taught to your blessed apostles. You said to them: “Whenever you come together in my name and remember me and this mystery in your midst, thus shall you pray, confess, glorify, and say: Our Father….ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܘܰܒܦܺܐܪܪܺܝܣܺܝܰܐ ܡܳܪܝ ܕܡܶܢܳܟ ܘܰܒܡܰܦܣܳܢܘܽܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܃ ܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܘܽܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܛܘܽܒ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܘܽܢ ܃ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܬܘܽܢ ܒܫܶܡܝ ܘܕܘܽܟܪܳܢܝ ܘܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܘܽܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܢ ܃ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܘܽܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܃ ܐܰܒܘܽܢ ܕܒܰܫܡܝܳܐ ܆
People: Hallowed be your name…ܥܰܡܳܐ ܃ ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܆
The priest bows: We pray and ask you, Lord God, to make, in your goodness, your truth dwell in our hearts, your love in our minds, and your compassion in our souls.ܟܳܗܳܢܐ ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܡܪܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܃ ܐܰܫܪܳܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܫܪܳܪܳܟ ܒܓܰܘ ܠܶܒܰܢ ܘܚܘܽܒܳܟ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܘܪܶܚܡܬܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀
He raises his voice: Lead me not into temptations, Lord God for there is not strength in us to endure the wiles of the Accuser, but save and deliver us from the evil One and his powers, from his snares and his nets, and from all that obey him and serve his will, and those like him and who follow him, because yours is the kingdom and the power and the praise in heaven and on earth, hope of your Church and savior of her children. Again….ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܘܠܳܐ ܬܰܐܥܶܠܰܝܢܝ ܠܢܶܣ̈ܝܘܽܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܃ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܘܽ ܠܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܃ ܐܶܠܳܐ ܦܪܘܽܩ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܃ ܘܡܶܢ ܦܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨ̈ܺܝܕܳܬܶܗ ܃ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܫܳܠܶܡ ܠܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܃ ܘܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܘܳܐܙܶܠ ܒܳܬܪܶܗ ܃ ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܝܺ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܃ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܘܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܃ ܗܳܫܳܐ ܆
Priest: Peace be with you.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܃
People: With your spirit.ܥܰܡܳܐ ܃ ܥܰܡ ܪܳܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܃
Deacon: Bow your heads before God…ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܐܰܪܟܶܢܘܽܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܽܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆
He bows: We bow our heads and bend our necks before you, Lord God, before your forgiving altar, and before the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. We worship the glorified Trinity, and, in your goodness, compassion, mercy, and help, we ask for the forgiveness of debts and the pardon of sins. Lord, hear our prayers in your mercies and accept our petitions in your compassion. Answer our proper requests from your full and rich treasury: Father and Son…ܡܶܬܓܗܶܢ ܃ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܃ ܘܰܩܕܳܡ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܃ ܡܰܪܟܢܺܝܢܰܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܘܟܳܝܦܺܝܢܰܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܃ ܘܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܃ ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܃ ܘܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܃ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘܽܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܃ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܡܰܠܝܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܃ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܳܐ ܆
He raises his voice: Our Lord and God, grant to us and make us worthy to approach and take, in purity and holy awe, the body and blood of your beloved Son, our Lord Jesus Christ. We will raise glory and praise to the glorified Trinity, Father, Son…ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܃ ܕܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܘܢܰܐܣܶܒ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܝܺܚܳܐ ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܆
Deacon: Let everyone look to God in fear and trembling, and ask for mercy and compassion from the Lord.ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܘܽܪ ܃ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܃
The priest lifts the body in his hands and says: Holy, holy, holy are you, mighty Lord, God of hosts, of whose glory heaven and earth are full. God, you are exalted above heaven and your honor over all the earth. I raise my eyes to you, who abide in heaven, as the eyes of servants are to their masters, and as the eyes of a handmaid are to her lord, likewise our eyes are raised toward you, Lord God, that you may have mercy on us (Ps 123): Have mercy on us Lord, have mercy on us, have mercy on me, God, according to your goodness and the multitude of your mercies for the blotting out of sins. Have mercy on me, God, because in you my soul hopes, and in the overshadowing of your wings, I take refuge.ܟܳܗܢܳܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܦܰܓܪܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܨܒܰܐܘܘܽܬ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܟ ܃ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܃ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܃ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܪܝܺܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܳܡܘܽܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܃ ܐܰܝܟ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܃ ܘܰܐܝܟ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܬܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܪܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܃ ܘܰܐܝܟ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܗ̱ܘܽ ܡܣܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܝ ܃ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܃
Raising his voice: Holy things for the holy ones are given in perfection, purity, and sanctity. Lord, we have, through them, a portion and communion in the kingdom of heaven.ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܃ ܩܘܽܕܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܫܰܠܡܘܽܬܳܐ ܘܰܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܃ ܘܠܰܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡܗܘܽܢ ܡܢܳܬܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܃
Saying together: One holy Father, one holy Son, one holy Spirit. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܃ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܚܰܕ ܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܃
Priest: Indeed, Lord, we have believed in firm truth, and we believe in you as the holy Church has believed in you, that you are one holy Father, to whom be glory, amen; one holy Son, to whom be glory forever, amen; one Holy Spirit, to whom be glory and praise in every time and moment. Amen.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢܰܢ ܃ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܗܰܝܡܢܰܬ ܒܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܃ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢ ܃ ܚܰܕ ܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܘܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Priest: Glory to the Father, who has sanctified. Glory to the Son, who has forgiven. Glory to the Holy Spirit who has descended and is the beginning, perfection, and seal of all that was and is in heaven and on earth, who was moved in his mercies, descended in his compassion, came down and sanctified our offering, and sealed the Church and her children in the great power of the Son’s cross. May he rest his right hand of lovingkindness on this holy place and on this village and all their faithful inhabitants. May he, Lord God, avert, in his lovingkindness, famine, locusts, war, and devastation, vermin, nymphs, pestilence, and every deadly plague of wrath. May he grant it this place his tranquility and peace all the days that remain in the world. May he grant rest for its departed and safe keeping for its living in the sign of the victorious cross forever.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܃ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܕܪܰܚܶܦ ܃ ܫܘܽܪܳܝܳܐ ܘܫܘܽܡܠܳܝܳܐ ܘܰܚܬܳܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܃ ܕܙܳܚ ܒܪ̈ܰܚܡܘܰܗ̱ܝ ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܃ ܘܶܐܬܳܐ ܘܩܰܕܫܶܗ ܠܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܃ ܘܚܬܰܡ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܃ ܘܗܘܽ ܢܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܳܬܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܃ ܘܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܟܽܠܗܘܽܢ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܃ ܘܢܶܒܛܰܠ ܘܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ ܟܰܦܢܳܐ ܘܩܰܡܨܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܪܘܽܓܙܳܐ ܃ ܘܢܶܣܓܶܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܃ ܘܰܢܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܒܢܺܝܫܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃
Deacon: When you, priests, are in the sanctuary, open the doors, sing psalms, and bless this Eucharist that is in the sanctuaryܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܰܙܡܘܽܪܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܥܰܠ ܐܘܽܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܃
Priest: O God, bless the breaking of the bread that is in the sanctuary. Bless the harvest from which it came, and grant rest and forgiveness to those for whom and because of whom it was offered and sanctified, forever.ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܒܰܪܟܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܩܨܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܃ ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܐܟܳܪܘܽܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܃ ܘܰܐܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܘܽܢ ܘܡܶܛܳܠܽܬܗܘܽܢ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃
He breaks the Eucharistic bread, saying: Lord God, make my weak and sinful hands worthy to offer and break your holy body so that I might distribute it to the children of the holy Church in the faithfulness of truth forever. Blessed are you living and holy bread that descended from heaven within which is life for those who partake of it forever. O God, make every faithful one who has shared with us in this Eucharist to have a share in your heavenly kingdom forever. Lord, may your body and blood be neither guilt nor indictment to us on the day of judgement forever. Our Lord Jesus Christ, grant me confidence before you when you are revealed with your angels in your great glory forever. May the living and the dead receive mercy and compassion on the day of judgment forever.ܘܩܳܨܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܐܰܫܘܳܐ ܡܳܪܝ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܘܢܶܩ̈ܨܝܳܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܃ ܘܠܰܒ̈ܢܶܝܗ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܦܠܓܺܝܘܗ̱ܝ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܃ ܘܰܗܘܰܘ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܳܣ̈ܘܽܒܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܰܢ ܒܐܘܽܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܫܰܘܬܦܳܝܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܟ ܫܡܺܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܠܳܐ ܠܚܘܽܝܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܠܩܘܽܛܪܳܓܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܝܺܚܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܓܰܠܝܘܽܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܬ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝܟ ܒܫܘܽܒܚܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܫܟܚܘܽܢ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃
He says: Glorify the Lord in his holiness…ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܘܽܕܫܶܗ ܃
The priest takes the body: The blood of our Lord is sprinkled on his holy body in the name of the Father, Amen. And of the Son, Amen. And of the Holy Spirit forever. Amen.ܘܢܳܣܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܃ ܡܶܬܪܣܶܣ ܕܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܃ ܘܕܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܃ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܃
He takes the Eucharistic coal and places it in the chalice: You have united O Lord, your divinity with our humanity, and our humanity with your divinity; your life with our mortality and our mortality with your life. You have taken up what is ours and you have given to us what is yours for the life and salvation of our souls.ܘܫܳܩܶܠ ܓܡܘܽܪܬܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܟܳܣܳܐ ܃ ܚܰܠܶܛܬ ܡܳܪܝ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܒܐܢܳܫܘܽܬܰܢ ܃ ܘܐܢܳܫܘܽܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܃ ܘܚܰܝܘܽܬܳܟ ܒܡܺܝܬܘܽܬܰܢ ܃ ܘܡܺܝܬܘܽܬܰܢ ܒܚܰܝܘܽܬܳܟ ܃ ܫܩܰܠܬ ܕܺܝܠܰܢ ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܃
Deacon: We petition you, living and mighty Lord God…ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܃
The prayer after receiving communion: I have carried you O God in the palms of my hands, in their hollows, I have embraced you, Lord of the worlds, whom creation does not contain, and in my mouth, I have placed you, Upholder of all. Make me worthy Lord to eat you in holiness, and through your food may my desires be consumed away. By the drink of your chalice may my passions be consumed, and in you may I be made worthy for the forgiveness of sins and remission of faults in both worlds.ܨܠܘܽܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܘܽܬ ܃ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܕ ܚܘ̈ܽܦܢܰܝ ܘܠܳܟ ܒܰܙܘܳܪ̈ܰܝ ܥܦܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܚ̈ܕܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܟ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܒܦܘܽܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܃ ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܟܠܳܟ ܩܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܃ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܐܟܘܽܠܬܳܟ ܢܶܬܛܰܠ̈ܩܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ ܃ ܘܒܫܶܩܝܳܐ ܕܟܳܣܳܟ ܢܶܬܛܰܠܩܘܽܢ ܚܰܫ̈ܰܝ ܃ ܘܒܳܟ ܐܶܫܬܘܶܐ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܃
He carries the Eucharist body and lifts it: The Church cries out to the Son, “Holy, holy, holy are you, Lord, who gave me your body and blood that I might be forgiven by it…”ܘܛܳܥܶܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܃ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܠܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܐܶܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܆
He puts the paten above it: O King of Heaven, accept…ܘܣܳܐܶܡ ܠܦܺܢܟܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܃ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܆
Deacon: Let us pray trembling, after we have been made worthy.ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܃ ܐܪܬܝܐ ܢܨܰܠܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܘܺܝܢܰܢ ܆
The priest says: Again and again to Christ the Lord…ܘܳܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܃ ܬܘܽܒ ܘܬܘܽܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܆
He says the concluding prayers: We thank you, O living Lamb of God, who descended from heaven to earth and clothed yourself with the body of our humanity and died for us in the body for the life and salvation of mankind. That which the prophets and kings desired to see but did not see, you made us worthy to take in hands of flesh, though we are weak and sinful, and be forgiven by it. To you be glory, for your goodness toward us and your unspeakable greatness, Father, Son and Holy Spirit…ܘܳܐܡܰܪ ܚܘܽܬܳܡܳܐ ܃ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܃ ܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܽܬܰܢ ܃ ܘܡܺܝܬܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܦܓܰܪ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܃ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܕܢܶܚܙܘܽܢܳܝܗ̱ܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܃ ܘܠܰܢ ܡܪܳܝ ܡܺܚ̈ܝܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܣܒܺܝܘܗ̱ܝ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܃ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܥܰܠ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܃ ܐܰܒܳܐ ܆
Consuming Fire, which our fingers have carried; Living Coal which our lips have covered with kisses; The seraph did not carry you, but the prophet held you and was forgiven by you, forgive, Lord, the mouths and lips that have received your body, and the hands that have carried it. Sanctify the bodies, souls, and spirits that have received your victorious blood. Purify heart, mind, intellect, senses, and limbs. Seal them with your cross and make your hidden power to dwell in them.ܢܘܽܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܕܰܫܩ̈ܰܠܝ ܨܶܒ̈ܥܳܬܰܢ ܃ ܓܡܘܽܪܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܰܢܫܰܩ̈ܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܃ ܣܪܳܦܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܠܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܃ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ ܒܳܗ̇ ܃ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܦܘܽܡ̈ܶܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܘܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܫ̈ܩܰܠܝ ܦܰܓܪܳܟ ܃ ܩܰܕܶܫ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܘܽܚܳܬܳܐ ܕܩܰܒ̈ܶܠܝ ܠܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܃ ܙܰܗܳܐ ܠܶܒܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܃ ܘܰܚܬܘܽܡ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܗܘܽܢ ܚܰܝܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܀
Judge me, Lord, in your lovingkindness but not according to the multitude of our sins. Since you fed us your body, keep away the fire from our limbs. Lord, a portion from you is in us. May we not be a portion for the fire, but rather, by your body and blood that we have received and receive, may we be granted life and be made righteous. By it, may we have new life and stand at your right hand with your elect and the servants of your will. Our Lord and God to you be glory…ܕܘܽܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܃ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܃ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܃ ܙܓܘܽܪ ܢܘܽܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܢ ܃ ܡܢܳܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܡܶܢܳܟ ܃ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܘܽܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܃ ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ ܘܰܕܫܳܩܠܺܝܢܰܢ ܃ ܒܶܗ ܢܺܐܚܶܐ ܘܒܶܗ ܢܶܙܕܰܕܰܩ ܃ ܘܒܶܗ ܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܃ ܘܒܶܗ ܢܩܘܽܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܃ ܥܰܡ ܓܒ̈ܰܝܟ ܘܥ̈ܰܒܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܃ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܆
The priest signs, saying: Peace be with you.ܘܟܳܗܢܳܐ ܚܳܬܶܡ ܘܳܐܡܰܪ ܃ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܃
The Conclusion: Lord, rest your right hand upon all who have taken your gift. O God, sprinkle your blessings upon the bodies of those who have eaten your body. Sanctify the mouths that have received you and the lips that have been nourished by your blood. May they be sheltered from harm in the shadow of your wings. May they rise at your right hand in the great dawn of your coming with the just and the righteous who have loved you and kept your commandments.ܚܘܽܬܳܡܳܐ ܃ ܐܰܓܶܢ ܡܳܪܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܫܩܰܠܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܃ ܪܘܽܣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܟ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܃ ܢܶܬܩܰܕܫܘܽܢ ܦ̈ܘܽܡܶܐ ܕܰܐܟܠܘܽܟ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܬܰܩ̈ܝ ܠܰܕܡܳܟ ܃ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܢܶܣܬܰܬܪܘܽܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܃ ܘܰܢܩܘܽܡܘܽܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܕܶܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܃ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚܡܘܽܟ ܘܢܰܛܰܪܘ ܦܘܽܩ̈ܕܳܢܰܝܟ܀
May the grace, blessing, mercies, and compassion of our Lord Jesus Christ accompany you, along with all spirits and souls, which were present and have received the body of God from his forgiving altar. May it be for you for the forgiveness of faults, the remission of sins, and blessed resurrection from the tomb and new life in the kingdom of heaven forever. Amen.ܬܶܬܠܰܘܶܐ ܠܟܘܽܢ ܛܰܝܒܘܽܬܶܗ ܘܒܘܽܪܟܳܬܶܗ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܃ ܥܰܡ ܟܽܠ ܪ̈ܘܽܚܳܬܳܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܛܰܝ̈ܰܒܝ ܘܰܫܩܰܠ̈ܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܃ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܘܽܢ ܠܚܘܽܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܃ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܃ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Reference: Sauget, Josephus-Maria. “Anaphora Syriaca Sancti Petri Apostoli.” In Anaphorae Syriacae: Quotquot in Codicibus Adhuc Repertae Sunt, Cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium Editae et Latine Versae, 2.3:272–327. Rome: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1973.

2 comments

  1. Robert P. Calabrese, Permanent Deacon to the Community of St Joseph Maronite Church, Atlanta, GA says:

    There is a tremendous richness within this translation that helps us all to better see the Trinity and our humility before God. Thank you Vincent Michael for your exquisite translation. It illuminates yet another facet of the beautiful diamond of our faithful Divine Liturgy. Deacon Bob Calabrese, St Josephs Atlanta

  2. Le dialogue introductif de l’anaphore ressemble beaucoup à ce que l’on trouve dans le rite byzantin, mais ce qui me contrarie ici, c’est l’absence de la réplique “Sursum corda”. Est-il possible que les multiples ajouts intercessionnels tardifs aient délogé le “Sursum corda”? Ou bien cette réplique n’a jamais fait partie de l’anaphore Scharrar?

Leave a Reply