Image

Glory be to You, Lord (Hymn – Maronite Liturgy)Sister Natalie Sayde Salameh, MSCL
Translator


Glory be to You, Lord (literally, the Son of Lordship), self-existent and without beginning! With this sweet incense that we offer in your honor, may You, Lord, forgive our debts and pardon our offenses. May the dead find rest in it, and the living hope and safekeeping.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܘܽܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ . ܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܘܬܶܫܒܘܽܩ ܒܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܢܘܽܛܳܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܀
May this sweet incense strengthen churches, and guard monasteries, convents, [and seminaries]. With it, may we spread tranquility on earth and may peace reign in [the hearts of] kings. Lord, send with it healing and cure to all the sick, and may the bodies afflicted with torment rise from [their] beds.ܢܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܒܶܗ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܒܶܗ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ . ܢܶܣܓܶܐ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܡܠܶܟ . ܫܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܘܽܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܢܩܘܽܡܘܽܢ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܀
May Your goodness bless abundantly the house of the one who gives from his labor to the needy and the poor. May the oblations of those who bring offerings and first fruits to the temple of holiness, [namely, the church,] be acceptable, and may their sins be forgiven.ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܣܳܥܘܽܪܘܽܬܳܐ ܕܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܬܰܫܪܶܐ ܒܥܘܽܡܪܶܗ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܠܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܩܰܒܠܘܽܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܀
Bless the harvest of the year. May the sowing and fruit be protected, and may they be free from damage so that the hungry may eat and praise You. We remember, with the prayer accompanying this sweet incense, Your announcement, Lord, Your conception, Your birth, Your upbringing,ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܘܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܣܟܘܽܢ ܘܢܶܐܟܠܘܽܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܢܰܘܕܘܽܢ ܠܳܟ . ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܣܘܽܒܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܠܒܰܛܢܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܳܟ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܳܟ ܆
Your baptism, Your affliction, Your crucifixion for our sake, Your death, Your burial, Your resurrection and rising, Your ascension to heaven, Your sitting at the right [of the Father], and Your whole plan of salvation which Your will did for us.ܘܠܰܥܡܳܕܳܟ ܘܰܠܡܘܽܟܳܟܳܟ ܘܠܰܙܩܺܝܩܘܽܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܠܡܰܘܬܳܟ ܐܳܦ ܠܰܩܒܘܽܪܬܳܟ ܘܰܠܢܘܽܚܳܡܳܟ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ . ܘܰܠܡܰܣܰܩܬܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܒܳܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܀
Also, [we commemorate] our bishops and our priests. They labored and worked [in Your vineyard]. They taught us and showed us the way of life so that we may journey on it to the house of the Kingdom. Likewise, [we remember] the departed who put You on at baptism, and, in Your compassion, You made them partakers of Your Holy Body and Blood.ܘܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܠܺܐܝܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ . ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܷܐ ܕܠܰܒܫܘܽܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܘܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀
Lord, in Your mercy and by Your lovingkindness, care for the one who has said, “remember me in prayer for our Lord’s sake.” May we enjoy forgiveness and pardon from Your treasury through the prayer of the blessed Mary, the mother who bore You, ܘܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܳܢܝ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܣܥܘܽܪ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܝܰܕ ܪܘܽܚܳܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ . ܘܠܰܢ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܆
the prayers of the blessed martyrs, killed for Your sake, and of the just and righteous, who pleased you with the aroma of their incense. To You, Father, Son, and Holy Spirit, One True God, be Glory forever, and may Your mercy be upon us at every moment forever. Amen.ܘܒܰܨܠܘܽܬܗܘܽܢ ܕܣ̈ܳܗܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܘܰܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܥܝܘܽܟ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܘܽܢ . ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ

Peace be with You, Mary – (Maronite Liturgy)Sister Natalie Sayde Salameh, MSCL
Translator


Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Mighty One, who fills heaven and earth. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Ancient One, whose name existed before the sun.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who formed Adam from the soil of the earth.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܳܒܘܽܠܳܐ ܕܰܓܒܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who fashioned Eve and gave her to Adam.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܨܳܪܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܳܐܕܳܡ ܀
Blessed are you, Mary! You became in a holy manner a mother to the Holy One, who shared His holiness with the sons of Levi.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܩܘܽܕܫܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܀
Blessed are you, Mary! In your womb dwelt in a holy manner the Only Begotten One and the Refulgence of the Father, and who is of the same essence of the Father.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܘܽܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܘܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܘܽܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! The Preserver, who supports the whole creation, sucked milk from your breast ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟܝ ܆ ܗܰܘ ܙܳܝܘܽܢܳܐ ܕܗܘܽܝܘܽ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪܝܳܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! Your lap carried the Son of the Exalted One, and your arms held him, whom the Powers on High carry.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܶܢܝ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝܟܝ ܘܙܰܝܰܚܘ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܆ ܠܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܀
All generations shall call your virginity blessed, for He who was born from you uprooted the curse from creation.ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀
Now, we, too, call your virginity blessed while we worship [him], and we ask you for your intercessions.ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܘܽܒܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀
With us, ask the Lord, who dawned from your purity, to pour out his mercies on the congregation that honored the day of your commemoration.ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܰܟܝܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ ܀
May he, through your prayers, accept this offering from us, and may he always accept it for our sake.ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܟܝ ܠܗܳܢ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܆ ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܀
Glory to you, Lord, who dawned from her and became man, and possessed both two natures and two wills in one person.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ ܩܢܰܝܬ ܒܚܰܕ ܩܢܘܽܡܳܐ ܀
Praise to You, and, with you, to Your Father and Your Holy Spirit, three Persons, one indivisible God.ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܘܽܟ ܥܰܡܳܟ ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܘܽܡ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܦܘܽܠܳܓܳܐ ܀

Rite of the Lighting of the Church – (Maronite Divine Liturgy)Sister Natalie Sayde Salameh, MSCL
Translator


Hallelujah! In Your light, we see light, Jesus, Full of Light. Since You are the True Light shining upon creation, shine brightly upon us with Your delightful light, and gladden us with the dawn of Your morning. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܢܘܽܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܠܶܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܘܽܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܟ ܀
Hallelujah! Pure and holy One, who dwells in the lofty abode of light, keep away from us evil passions and impious thoughts, and grant us to perform just deeds with a pure heart. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܆ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܘܽܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܘܽܬ ܠܶܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܺܐܢܘܽܬܳܐ ܀
Hallelujah! God chose the Virgin [Mary] from among all women, who was the purest and holiest of all those who are born, He dwelt in her for nine months, and prepared for Himself a body from her.ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܓܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܆ ܕܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝ̈ܺܠܺܝܕܶܐ ܆ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫ̈ܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܥܰܬܶܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܀
Hallelujah! In a loud voice the martyrs cried out before judges: “We do not deny Christ who was crucified on a tree, and for the sake of His love we accept sufferings, tortures, and tribulations.”ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܆ ܕܠܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܘܽܒܶܗ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫ̈ܶܢܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܀
Hallelujah! Son of the Living One, You who died, was raised, gave life to mortals, consoled those who are buried, and brought hope to those who are asleep, may the departed who confessed the Trinity be raised to life by You.ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܘܽܒܳܒܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܆ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܘܽܢ ܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܀