Natalie Salameh
Translator


Glory be to You, Lord (literally, the Son of Lordship), self-existent and without beginning! With this sweet incense that we offer in your honor, may You, Lord, forgive our debts and pardon our offenses. May the dead find rest in it, and the living hope and safekeeping.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܘܽܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ . ܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܘܬܶܫܒܘܽܩ ܒܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܢܘܽܛܳܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܀
May this sweet incense strengthen churches, and guard monasteries, convents, [and seminaries]. With it, may we spread tranquility on earth and may peace reign in [the hearts of] kings. Lord, send with it healing and cure to all the sick, and may the bodies afflicted with torment rise from [their] beds.ܢܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܒܶܗ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܒܶܗ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ . ܢܶܣܓܶܐ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܡܠܶܟ . ܫܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܘܽܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܢܩܘܽܡܘܽܢ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܀
May Your goodness bless abundantly the house of the one who gives from his labor to the needy and the poor. May the oblations of those who bring offerings and first fruits to the temple of holiness, [namely, the church,] be acceptable, and may their sins be forgiven.ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܣܳܥܘܽܪܘܽܬܳܐ ܕܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܬܰܫܪܶܐ ܒܥܘܽܡܪܶܗ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܠܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܩܰܒܠܘܽܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܀
Bless the harvest of the year. May the sowing and fruit be protected, and may they be free from damage so that the hungry may eat and praise You. We remember, with the prayer accompanying this sweet incense, Your announcement, Lord, Your conception, Your birth, Your upbringing,ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܘܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܣܟܘܽܢ ܘܢܶܐܟܠܘܽܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܢܰܘܕܘܽܢ ܠܳܟ . ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܣܘܽܒܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܠܒܰܛܢܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܳܟ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܳܟ ܆
Your baptism, Your affliction, Your crucifixion for our sake, Your death, Your burial, Your resurrection and rising, Your ascension to heaven, Your sitting at the right [of the Father], and Your whole plan of salvation which Your will did for us.ܘܠܰܥܡܳܕܳܟ ܘܰܠܡܘܽܟܳܟܳܟ ܘܠܰܙܩܺܝܩܘܽܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܠܡܰܘܬܳܟ ܐܳܦ ܠܰܩܒܘܽܪܬܳܟ ܘܰܠܢܘܽܚܳܡܳܟ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ . ܘܰܠܡܰܣܰܩܬܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܒܳܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܀
Also, [we commemorate] our bishops and our priests. They labored and worked [in Your vineyard]. They taught us and showed us the way of life so that we may journey on it to the house of the Kingdom. Likewise, [we remember] the departed who put You on at baptism, and, in Your compassion, You made them partakers of Your Holy Body and Blood.ܘܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܠܺܐܝܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ . ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܷܐ ܕܠܰܒܫܘܽܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܘܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀
Lord, in Your mercy and by Your lovingkindness, care for the one who has said, “remember me in prayer for our Lord’s sake.” May we enjoy forgiveness and pardon from Your treasury through the prayer of the blessed Mary, the mother who bore You, ܘܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܳܢܝ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܣܥܘܽܪ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܝܰܕ ܪܘܽܚܳܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ . ܘܠܰܢ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܆
the prayers of the blessed martyrs, killed for Your sake, and of the just and righteous, who pleased you with the aroma of their incense. To You, Father, Son, and Holy Spirit, One True God, be Glory forever, and may Your mercy be upon us at every moment forever. Amen.ܘܒܰܨܠܘܽܬܗܘܽܢ ܕܣ̈ܳܗܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܘܰܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܥܝܘܽܟ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܘܽܢ . ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ