Maronite Seminarian
Alejandro Landin
Syriac to English Translator

Padre Alberto Meouchi
Syriac to Spanish Translator
maronitas.org
With the help of God, we write the Anaphora of the Twelve Apostles.ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܐܰܢܰܐܦܘܽܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐCon el auxilio de Dios, escribimos la Anáfora de los Doce Apóstoles
The first prayer before Peaceܩܰܕܡܳܝܰܬ ܨܠܘܽܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܠܳܡܳܐPrimera oración después de la paz
Merciful and holy Lord, you who through your only-begotten Son prepared this spiritual banquet for us, accept the offering of this unbloody sacrifice, bestow upon us the gift of your Holy Spirit, and make us worthy to give peace, with a pure heart, to one another in divine charity so that we may raise glory and praise to you and your only-begotten Son…

People: Amen
ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܛܰܝܶܒܬ ܠܰܢ ܆ ܩܰܒܶܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܕܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܚܘܽܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܡܺܝܢ
Misericordioso y santo Señor, tú que por medio de tu Hijo unigénito preparaste este banquete espiritual para nosotros, aceptala ofrenda de este sacrificio incruento, concédenos el don de tu Espíritu Santo y haz que seamos dignos de darnos la paz, conun corazón puro, unos a otros en la caridad divina, para que podamos elevar la gloria y la alabanza a ti y a tu Hijo Unigénito…

Fls: Amín
Priest: Peace…
Deacon: Let us give…
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܫܠܳܡܳܐ
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܃ ܢܶܬܶܠ
Cel: La paz…
Diác: Démonos…
Priest: May your serenity, Lord, and your peace, true love, and the innate mercy of your eternal divinity be with us and among us until the end of the world so that we may raise glory and praise to you…

People: Amen
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܘܚܘܽܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ ܢܶܗܘܘܽܢ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܽܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܡܺܝܢ
Cel: Que tu serenidad, Señor, y tu paz, el verdadero amor y la misericordia innata de tu eterna divinidad estén con nosotros yentre nosotros hasta el fin del mundo para que podamos elevar la gloria y la alabanza a ti…

Fls: Amín
Priest: We worship you, King of kings and Lord of lords, and we beseech and entreat you to look upon us mercifully and make us worthy to approach your altar in the purity of heart and with the holiness of soul and body so that we may raise glory to you…ܟܳܗܢܳܐ܃ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܕܰܬܚܘܽܪ ܒܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܺܬ ܘܬܶܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܡܰܕܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟCel: Te adoramos, Rey de reyes y Señor de señores, y te suplicamos y te rogamos que nos mires con misericordia y nos hagasdignos de acercarnos a tu altar con pureza de corazón y con santidad de alma y cuerpo para que podamos elevarte la gloria…

Fls: Amín
Deacon: Let us stand aright!
Priest: Love…
People: And with…
Priest: Above…
People: They are…
Priest: Let us give thanks…
ܡܫܰܟܫܳܢܳܐ܃ ܢܩܘܽܡ ܫܰܦܺܝܪ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܚܘܽܒܳܐ
ܥܰܡܳܐ܃ ܘܥܰܡ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܠܥܶܠ
ܥܰܡܳܐ܃ ܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܢܰܘܕܶܐ
Diác: ¡Pongámonos de pie!
Cel: El amor…
Fls: Y con…
Cel: Levantemos…
Fls: Ellos están…
Cel: Demos gracias…
Pre-Sanctus Prayer Oración pre-santo
Bowing and in a low voice: Indeed, You, God, Father, and the giver of life, are holy. Glory is due to you, and praise befits you, for You are blessed along with Your only-Begotten and your living Holy Spirit.
Raising his voice: Indeed, standing in a circle before you are the four-faced cherubim and six-winged seraphim, and pure voices and divine melodies glorifying and crying out, proclaiming and singing:

People: Holy…  
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܘܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܩܘܽܠܳܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܪܘܽܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ
ܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܃ ܩܕܳܡܰܝܟ ܓܶܝܪ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܚܘܽܕܪܳܐ ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝ ܦܰܪ̈ܨܘܽܦܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܰܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ

ܥܰܡܳܐ܃ ܩܰܕܺܝܫ
Inclinándose y en voz baja: En verdad, Tú, Dios Padre y Dador de vida, eres santo. La gloria se te debe a ti, y la alabanza tecorresponde, porque eres bendecido junto con tu Unigénito y con tu Espíritu Santo viviente.
Levantando su voz: En verdad, de pie, alrededor de ti, están los querubines de cuatro caras y los serafines de seis alas, y lasvoces puras y melodías divinas glorificando y gritando, proclamando y cantando:

Fls: Santo…
Post-Sanctus Prayer Oración post-santo
Bowing and in a low voice: Lord, you are holy, holy, holy, and full of mercy. Your only-begotten Son, our Lord Jesus Christ, the God above all, is also holy. Your Holy Spirit, the giver of life, is holy too. You are holy and the giver of all that is good, for our redemption your only-Begotten took flesh from the pure virgin, the Theotokos (God-bearer), Mary, and by His divine providence, he redeemed and set us free from captivity.ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܩܰܕܺܝܫ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܩܰܕܺܝܫ ܘܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܦܪܰܩ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐInclinándose y en voz baja: Señor, tú eres santo, santo, santo y lleno de misericordia. Tu Hijo unigénito, nuestro SeñorJesucristo, el Dios sobre todo, también es santo. Tu Espíritu Santo, el dador de vida, también es santo. Tú eres santo y el dadorde todo lo bueno, para nuestra redención tu Unigénito tomó carne de la virgen pura, la «Theotokos» (portadora de Dios), María,y por su Divina Providencia, nos redimió y nos liberó del cautiverio.
Institution Narrative Narración de la Institución
Raising his voice: Although becoming man immutably for our sake, he came of His own free will to suffer. Before His life-giving passion, He took bread in His holy hands, and pronounced the blessing and recited the kiddush over it. He broke it, ate of it, and gave it to his disciples, saying: “Take and eat of it: This is my body that is broken for you and many and given for the remission of sins and life everlasting.”

People: Amen  
ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܃ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܺܬ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܩܨܳܐ ܘܶܐܟܰܠ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܃ ܣܰܒܘ ܐܰܟܘܽܠܘ ܡܶܢܶܗ܃ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܘܽܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܩܨܶܐ ܘܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܡܺܝܢ
Levantando la voz: Aunque se hizo hombre inmutablemente por nuestro bien, vino por su propia voluntad a sufrir. Antes de supasión vital, tomó el pan en sus santas manos, pronunció la bendición y recitó el «kiddush» sobre él. Lo partió, lo comió y selo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman de él: Este es mi cuerpo que es partido por ustedes y por muchos y dadopara la remisión de los pecados y la vida eterna”.

Fls: Amín.
In like manner, after they ate dinner, He mixed the cup with wine and water, and pronounced the blessing and recited the kiddush over it. After He drank, He gave it to His disciples, saying: “Take, drink from it all of you. It is the new covenant made with my blood, which is poured out for your sake and the sake of many for the forgiveness of debts and life everlasting.”

People: Amen  
ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܚܫܶܡܘ ܡܙܰܓ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܘܟܰܕ ܛܥܶܡ ܝܰܗܒܶܗ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܃ ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܘܽܢ܃ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܒܕܶܡܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟܘܽܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚ̈ܰܘܒܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܡܺܝܢ
De la misma manera, después de cenar, mezcló la copa con vino y agua, y pronunció la bendición y recitó el «kiddush» sobreella. Después de beber, se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen, beban de ella todos ustedes. Es el nuevo pacto hecho conmi sangre, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de las deudas y la vida eterna”.

Fls: Amín
Whenever you eat this bread and drink this cup, you commemorate me until I come again.

People: Your death, Lord…
ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܽܢ. ܕܘܽܟܪܳܢܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܽܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܰܡܳܐ܃ ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢCada vez que coman este Pan y beban esta Cáliz, me conmemorarán hasta que vuelva.

Fls: Tu muerte, Señor…
Anamnesis 
Therefore, while we, your poor and sinful servants, remember your divine Economy, we beseech and petition you, Lover of People. When you appear at the end of time and justly reward all people according to their deeds, forgive and have mercy on your worshipers and redeem your inheritance. Thus, your whole Church offers supplications through you to your Father, saying:

People: Have mercy on us…  
ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܟܰܕ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ܃ ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܘܽܠܳܡܗܘܽܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܟܺܐܢܳܐܝܺܬ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܚܘܽܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܘܕܰܝܟ ܘܰܦܪܘܽܩ ܠܝܳܪܬܘܽܬܳܟ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܟ ܡܩܰܪܒܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܰܐܒܘܽܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ

ܥܰܡܳܐ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ
Por lo tanto, mientras nosotros, tus pobres y pecadores siervos, recordamos tu divina Economía, te suplicamos y te pedimos,Amante de la humanidad. Cuando aparezcas al final de los tiempos y recompenses justamente a todas las personas según susobras, perdona y ten piedad de tus adoradores y redime tu herencia. Así, toda tu Iglesia te ofrece súplicas a través de ti a tuPadre, diciendo:

Fls: Ten piedad de nosotros…
Deacon: How fearful…
Priest: We also, Lord,…
People: Have mercy…  
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܃ ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܐܳܦܚܢܰܢ ܡܳܪܝ
ܥܰܡܳܐ܃ ܪܰܚܶܡ
Diác: Cuán temible…
Cel: También nosotros, Señor…
Fls: Ten misericordia…
Epiclesis Epíclesis
Priest: Have mercy on us, Lord, have mercy on us, and send us from your holy heavens your life-giving Spirit so that it may hover over this offering and make it the life-giving body and may bless and sanctify us.

Hear me, Lord…
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܃ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܪܘܽܚܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܆ ܘܰܢܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܢܚܰܣܶܐ ܘܰܢܩܰܕܶܫ

ܘܡܳܐ ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ
Cel: Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, y envíanos desde tus santos cielos tu Espíritu vivificante para quese cierna sobre esta ofrenda y la convierta en el cuerpo vivificante y pueda bendecirnos y santificarnos.

Escúchame, Señor…
People: Kyrie Eleison ܥܰܡܳܐ܃ ܩܘܽܪܺܝܠܠܶܣܳܘܢFls: Kyrie eleison…
Raising his voice: So that by his indwelling, he may make this bread the Body of Christ, our God, and the mixture in this chalice the Blood of Christ, our God.

People: Amen  
ܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܃ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܡܰܓܢܳܢܘܽܬܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܰܡܙܳܓܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܡܺܝܢ
Levantando su voz: Para que por su morada, haga de este Pan el Cuerpo de Cristo, nuestro Dios, y de la mezcla en este Cálizla Sangre de Cristo, nuestro Dios.

Fls: Amín.
So that these Divine Mysteries may be for us forgiveness of debts, healing of soul and body, and strength of mind. May no one of your faithful perish perish, but make all of us, being led in purity by the Spirit, worthy to raise…ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܘܽܢ ܠܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚ̈ܰܘܒܶܐ ܠܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܫܘܽܪܳܪܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܃ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ ܡܗܺܝܡܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܒܪܘܽܚܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ ܢܰܣܶܩPara que estos Misterios Divinos sean para nosotros el perdón de las deudas, la curación del alma y del cuerpo, y lafuerza de la mente. Que ninguno de tus fieles perezca, sino que nos haga a todos, guiados en pureza por el Espíritu,dignos de elevar…
Intercessions Intercesiones
Bowing and in a low voice: We offer you, Lord, this holy sacrifice for your flock, especially for our blessed fathers, our patriarchs, and our bishop, with the rest of the orthodox bishops

Raising his voice: so that, with innocent lives, they may tend to and lead your sheep with purity and holiness to present to you a faithful people, a spiritual flock, that is pleasing to the glory of your name, and together we raise to you…
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܛܘܽܒ̈ܬܳܢܶܐ ܦܰܛܪ̈ܺܝܰܪܟܘܽ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܦܺܝ̈ܣܩܘܽܦܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ

ܬܠܺܝܬܳܐ܃ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܪܥܘܽܢ ܘܰܢܕܰܒܪܘܽܢ ܥܳܢ̈ܳܟ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܘܽܬܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܘܽܢ ܠܳܟ ܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܓܙܳܪܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ܃ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ.
Inclinándose y en voz baja: Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por tu rebaño, especialmente por nuestrosbenditos padres, nuestros patriarcas y nuestro obispo, con el resto de los obispos de sana doctirna.

Levantando su voz: para que, con vidas inocentes, atiendan y conduzcan a tus ovejas con pureza y santidad parapresentarte un pueblo fiel, un rebaño espiritual, que sea grato a la gloria de tu nombre, y juntos te elevamos…
Bowing and in a low voice: Call to mind, Lord, your people, and especially those who have offered you these offerings. Forgive this congregation gathered in your presence

Raising his voice: so that they may always live uprightly in your presence, recognize the good things from you that you have done in your compassion for them, for you, as a good Lord abundant in grace, are gracious toward them. We shall raise to you…
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܘܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܩܘܽܪܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܃ ܘܚܰܣܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܟܢܺܝܫ

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܃ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝܺܬ (ܕ)ܠܳܐ ܚܒܳܠ ܢܺܐܚܘܽܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܰܘܕܥܘܽܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܘܳܬܗܘܽܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܠܗܘܽܢ܆ ܚܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܘܽܬܳܐ܃ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ.
Inclinándose y en voz baja: Recuerda, Señor, a tu pueblo, y especialmente a aquellos que te han ofrecido estasofrendas. Perdona a esta congregación reunida en tu presencia

Levantando su voz: para que vivan siempre honradamente en tu presencia, reconozcan de ti las cosas buenas que hashecho en tu compasión por ellos, pues tú, como buen Señor abundante en gracia, eres bondadoso con ellos. Teelevamos…
Bowing and in a low voice: Call to mind, Lord, the faithful kings who do good to your people and spare the sheep saved by your name. Strengthen them with your power, and may they be made invincible against their enemies.

Raising his voice: Send forth the host of your holy angels, Lord, for their support. Deliver them from tyrannical deceit and spiritual Belial (2 Cor 6:15). May they be delivered from the snares and the devices of the enemies of your faithful Church so that with tranquility, peace, harmony, free from disturbance, and with hope, we raise to You and your only-begotten Son glory and thanksgiving.  
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܛܶܐܒܺܝܢ ܠܥܰܡܳܟ ܘܚܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܫܡܳܟ܆ ܘܚܰܣܶܢ ܐܶܢܘܽܢ ܒܚܘܽܣ̈ܳܢܰܝܟ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܗܘܘܽܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܗܘܽܢ

ܬܠܺܝܬܳܐ܃ ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܘܽܕܪܳܢܗܘܽܢ. ܘܦܰܨܳܐ ܐܶܢܘܽܢ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ ܛܪܘܽܢܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܠܶܐܐܰܪ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܘܙܒܘܽܢ ܡܶܢ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܘܛܘܽܟ̈ܳܢܶܐ ܕܣܳܩܘܽܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܃ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܒܰܐܘܝܘܽܬܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐ ܘܰܬܟܺܝܠܳܐܝܺܬ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.
Inclinándose y en voz baja: Recuerda, Señor, a los reyes fieles que hacen el bien a tu pueblo y perdonan a las ovejassalvadas por tu nombre. Fortalécelos con tu poder, y que se hagan invencibles contra sus enemigos.

Levantando su voz: Envía el ejército de tus santos ángeles, Señor, para su apoyo. Líbralos del engaño tiránico y deldesamor espiritual (2 Cor 6, 15). Que sean liberados de las trampas y los ardides de los enemigos de tu fiel Iglesiapara que con tranquilidad, paz, armonía, libres de perturbaciones y con esperanza, elevemos a Ti y a tu HijoUnigénito la gloria y la acción de gracias.
Bowing and in a low voice: Call to mind, Lord, those who from the beginning have pleased you, especially the holy Theotokos (God-bearer), Mary, the apostles, prophets, martyrs, confessors, John the Baptist, the archdeacon Steven, and all those who like them have triumphed and were perfected through their struggle.

Raising his voice: Make us participants, Lord, in the prayers of those who pleased you, and make us worthy of their fate. Allow us to rejoice like them in your kingdom that we may raise glory and thanksgiving to you.  
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܢܘܽܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ܃ ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܺܬ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܝܘܽܚܰܢܳܡ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܘܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܘ ܘܒܰܐܬܠܺܝܣܘܽܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܘܽܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ

ܬܠܺܝܬܳܐ܃ ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡܗܘܽܢ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܟܘܳܬܗܘܽܢ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.
Inclinándose y en voz baja: Recuerda, Señor, a aquellos que desde el principio te han complacido, especialmente a laSanta «Theotokos» (portadora de Dios), María, los apóstoles, profetas, mártires, confesores, Juan el Bautista, elarchidiácono Esteban, y todos aquellos que como ellos han triunfado y se han perfeccionado a través de su lucha. 

Levantando la voz: Haznos partícipes, Señor, de las oraciones de aquellos que te complacieron, y haz que seamosdignos de su destino. Permítenos regocijarnos como ellos en tu reino para que podamos elevar la gloria y la acciónde gracias a ti.
Bowing and in a low voice: Call to mind, Lord, the company of the faithful fathers, and those orthodox teachers who did not change your truth and suffered for your Church and your people.

Raising his voice: Grant us, Lord, to walk uprightly in the way of their example. Do not let us deviously and perversely alter their truth with our lips, but with a simplicity that is dear to you, may we innocently walk on your straight paths, and we shall raise to you…
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܘܽܕܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܗܳܢܘܽܢ. ܕܠܳܐ ܚܰܠܶܦܘ ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒܰܠܘ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܟ ܘܥܰܡܳܟ

ܬܠܺܝܬܳܐ܃ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܘܽܢ ܢܶܪܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܦ ܫܪܳܪܗܘܽܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܡܕܰܪܡܳܐܝܺܬ ܘܰܡܦܰܬܠܳܐܝܺܬ܃ ܐܶܠܳܐ ܒܰܦܫܺܝܛܘܽܬܳܐ ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܡܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐܝܺܬ ܒܰܫ̈ܒܺܝܠܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܗܰܠܶܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ
Inclinándose y en voz baja: Recuerda, Señor, la compañía de los padres fieles, y aquellos maestros de doctrina sanaque no cambiaron tu verdad y sufrieron por tu Iglesia y tu pueblo.

Levantando la voz: Concédenos, Señor, caminar con rectitud en el camino de su ejemplo. No permitas que alteremossu verdad con nuestros labios, pero con una simplicidad que te es muy querida, que caminemos inocentemente portus senderos rectos, y te elevamos…
Bowing and in a low voice: Call to mind, Lord, the faithful departed who have already gone on the journey to you. Accept these offerings that are offered for their sake and give them rest in the blessed bosom of Abraham [Luke 16:9].

Raising his voice: Give rest to all who have fallen asleep in the hope of your compassion expecting the mercy that is from you, our worshiped God. Make them worthy of the life-giving voice that calls them and brings them to be guests in your kingdom. Grant us a peaceful departure in your kindness and the blotting out of our transgressions in your mercy, for your only-begotten Son is the only one who was seen sinless on earth, and through whom we also hope.
ܓܗܳܢܬܳܐ܃ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܙܰܩܘ ܠܘܳܬܳܟ܃ ܩܰܒܶܠ ܠܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܘܽܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܘܽܢ ܒܥܘܽܒ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܘܛܘܽܒ̈ܬܳܢܶܐ

ܬܠܺܝܬܳܐ܃ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܟܽܠܗܘܽܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ܃ ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܘܽܢ ܠܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܗܘܽܢ ܕܢܶܗܘܘܽܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠܟܘܽܬܳܟ܃ ܘܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܘܰܥܛܺܝ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ܆ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦܚܢܰܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ. ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܢܺܝܚ.
Inclinándose y en voz baja: Recuerda, Señor, a los fieles difuntos que ya han emprendido el viaje hacia ti. Aceptaestas ofrendas que se ofrecen por ellos y dales descanso en el bendito seno de Abraham (Lucas 16, 9).

Levantando la voz: Dale descanso a todos los que se han dormido con la esperanza de tu compasión esperando lamisericordia que procede de ti, nuestro adorado Dios. Hazlos dignos de la voz vivificante que los llama y los lleva aser huéspedes de tu reino. Concédenos una salida pacífica en tu bondad y la eliminación de nuestras transgresionesen tu misericordia, porque tu Hijo Unigénito es el único que fue visto sin pecado en la tierra, y a través de quientambién esperamos.
Intercessions Conclusion Conclusión de las intercesiones
Priest: Remove, Lord, the burdens of sin from them and us. In your mercy, pardon our transgressions. Be, for them and us, the forgiver and pardoner of sins so that your most honored and blessed name and that of Our Lord Jesus Christ may be praised, honored, and glorified in us and on our account and because of us.ܟܳܗܢܳܐ܃ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܗܘܽܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܘܽܢ ܗܘܺܝ ܡܚܰܣܝܳܢܰܢ  ܘܫܳܒܘܽܩܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܘܢܶܬܗܰܕܰܪ ܫܡܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐCel: Quita, Señor, las cargas del pecado de ellos y de nosotros. En tu misericordia, perdona nuestras transgresiones. Sé, para ellos y para nosotros, el perdonador y absuelve los pecados para que tu nombre, el más honrado y bendito,junto al de nuestro Señor Jesucristo, sea alabado, honrado y glorificado en nosotros y por nuestra cuenta y a causade nosotros.
People: How…
Priest: May they be…
People: And with…

The priest breaks and signs.
ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܝܟܰܢܳܐ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܢܶܗܘܘܽܢ
ܥܰܡܳܐ܃ ܘܥܰܡ

ܟܳܗܢܳܐ܃ ܩܳܨܶܐ ܘܪܳܫܶܡ
Fls: Como…
Cel: Que sean…
Fls: Y con…


El sacerdote hace la fracción y la signación.
Introduction to the Lord’s Prayerܨܠܘܽܬܳܐ ܕܰܐܒܘܽܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐIntroducción al Padrenuestro
Merciful and compassionate Lord, you are above all highly extolled, praised, exalted and, glorified, make us, poor and sinful servants, worthy to pray, cry out, and say with sincerity and holiness: Our Father who are in heaven…

People: Our Father…
ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܃ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܡܳܟ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܒܘܽܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ

ܥܰܡܳܐ܃ ܐܰܒܘܽܢ
Señor misericordioso y compasivo, tú eres sobre todo muy ensalzado, alabado, exaltado y, glorificado, haz quenosotros, pobres y pecadores servidores, seamos dignos de rezar, exclamar y decir con sinceridad y santidad: Padrenuestro que estás en el cielo…

Fls: Padre nuestro…
Embolism Embolismo
Priest: Yes, Lord, lover of people, do not turn away from us lest temptation prevail over us, but deliver us from the Evil One, the Rebellious One, and from his crafty and perverse ways, for yours is the kingdom with your only-begotten Son and your Holy Spirit.ܟܗܳܢܳܐ܃ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܢ ܢܶܣܝܘܽܢܳܐ܃ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܘܽܕܳܐ ܘܡܶܢ ܐܘܽܪ̈ܚܳܬܶܗ ܡܦ̈ܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܩ̈ܡܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܺܝ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܕܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐCel: Sí, Señor, Amante de la humanidad, no te alejes de nosotros para que no prevalezca la tentación, sino líbranosdel Maligno, del Rebelde, y de sus astutos y perversos caminos, porque tuyo es el reino con tu Hijo unigénito y tu Espíritu Santo.
Priest: Peace…
Deacon: Before…
People: Before you…
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܫܠܳܡܳܐ
ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܃ ܡܶܢ ܩܕܳܡ
ܥܰܡܳܐ܃ ܩܕܳܡܰܝܟ
Cel: La paz…
Diác: Ante…
Fls: Ante ti…
Penitential Prayer Oración Penitencial
Priest: Bless Lord, your faithful people who bow down before you. Deliver us from temptations and dangers. Make us worthy to partake of these Divine Mysteries in purity and with honor, and through them, may we be forgiven and sanctified to raise glory to you…ܟܳܗܢܳܐ܃ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܪܟܺܝܢ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝ̈ܘܽܢܶܐ ܘܣ̈ܘܽܓܦܳܢܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܘܰܒܗܘܽܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐCel: Bendice al Señor a tu fiel pueblo que se inclina ante ti. Líbranos de las tentaciones y los peligros. Haz queseamos dignos de participar de estos Divinos Misterios en pureza y con honor, y a través de ellos, que seamosperdonados y santificados para elevarte la gloria…
Priest: Peace…
People: And with your spirit.
Priest: May it be…
People: And with…
Priest: Holy Things…
People: One Father…
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܫܠܳܡܳܐ
ܥܰܡܳܐ܃ ܘܰܠܪܘܽܚܳܟ ܕܺܝܠܳܟ
ܟܗܳܢܳܐ܃ ܘܬܶܗܘܶܐ
ܥܰܡܳܐ܃ ܘܥܰܡ
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ
ܥܰܡܳܐ܃ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ
Cel: La paz…
Fls: Y con su espíritu.
Cel: Que sea…
Fls: Y con…
Cel: Los santos Misterios…
Fls: Un solo Padre…
Thanksgiving Prayer Oración de acción de gracias
Priest: We thank you, Lord God, and are grateful. We ask and earnestly pray that this divine Communion be for us forgiveness of our debts and pardon of our transgressions, and for the glory of your holy name and your only-begotten Son and your Holy Spirit.ܟܳܗܢܳܐ܃ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ. ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܘܰܠܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐCel: Te damos las gracias, Señor Dios, y estamos agradecidos. Pedimos y rezamos fervientemente para que estaDivina Comunión sea para nosotros el perdón de nuestras deudas y el perdón de nuestras transgresiones, y para lagloria de tu santo nombre y de tu Hijo Unigénito y tu Espíritu Santo.
Priest: Peace…
People: And with your spirit.
ܟܳܗܢܳܐ܃ ܫܠܳܡܳܐ
ܥܰܡܳܐ܃ ܘܥܰܡ ܪܘܽܚܳܐ
Cel: La paz…
Fls: Y con tu espíritu.
Priest: Lord God of our redemption, you became man for our sake and delivered us by sacrificing yourself. Deliver us from mortal danger and make us temples of your holy name, for we are your people and your inheritance, and we shall raise, as is proper to you, praise, glory, and honor, and to your Father and your Holy Spirit now…ܟܳܗܢܳܐ܃ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܕܒܺܝܚܘܽܬܳܐ ܕܰܩܢܘܽܡܳܟ ܫܰܘܙܶܒܬܰܢ܃ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܘܝܳܪܬܘܽܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܢ. [ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ] ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܐܘܽܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܘܽܟ ܘܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ.Cel: Señor Dios de nuestra redención, te hiciste hombre por nosotros y nos liberaste sacrificándote. Líbranos delpeligro mortal y haz que seamos templos de tu santo nombre, porque somos tu pueblo y tu heredad, ylevantaremos, como es propio de ti, la alabanza, la gloria y el honor a ti, y a tu Padre y tu Espíritu Santo ahora…
The end of Anaphora of the Twelve Apostles. May their prayers be with us forever.ܫܶܠܡܰܬ ܐܰܢܰܐܦܘܽܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܐ. ܨܠܘܽܠܗܘܽܢ ܥܰܡܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.Fin de la Anáfora de los Doce Apóstoles. Que sus oraciones estén con nosotros por siempre.

Reference: Raes, A. “Anaphora Duodecim Apostolorum Secunda.” In Anaphorae Syriacae: Quotquot in Codicibus Adhuc Repertae Sunt, Cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium Editae et Latine Versae, 2.1:240–56. Rome: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1940.

2 comments

    1. Raes translated it into Latin. Here is the reference: Raes, A. “Anaphora Duodecim Apostolorum Secunda.” In Anaphorae Syriacae: Quotquot in Codicibus Adhuc Repertae Sunt, Cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium Editae et Latine Versae, 2.1:240–56. Rome: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1940.

Leave a Reply