Natalie Salameh
Translator


Syriac Tune: ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܽܒ
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Mighty One, who fills heaven and earth. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Ancient One, whose name existed before the sun.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who formed Adam from the soil of the earth.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܳܒܘܽܠܳܐ ܕܰܓܒܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who fashioned Eve and gave her to Adam.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܨܳܪܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܳܐܕܳܡ ܀
Blessed are you, Mary! You became in a holy manner a mother to the Holy One, who shared His holiness with the sons of Levi.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܩܘܽܕܫܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܀
Blessed are you, Mary! In your womb dwelt in a holy manner the Only Begotten One and the Refulgence of the Father, and who is of the same essence of the Father.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܘܽܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܘܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܘܽܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! The Preserver, who supports the whole creation, sucked milk from your breast ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟܝ ܆ ܗܰܘ ܙܳܝܘܽܢܳܐ ܕܗܘܽܝܘܽ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪܝܳܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! Your lap carried the Son of the Exalted One, and your arms held him, whom the Powers on High carry.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܶܢܝ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝܟܝ ܘܙܰܝܰܚܘ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܆ ܠܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܀
All generations shall call your virginity blessed, for He who was born from you uprooted the curse from creation.ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀
Now, we, too, call your virginity blessed while we worship [him], and we ask you for your intercessions.ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܘܽܒܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀
With us, ask the Lord, who dawned from your purity, to pour out his mercies on the congregation that honored the day of your commemoration.ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܰܟܝܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ ܀
May he, through your prayers, accept this offering from us, and may he always accept it for our sake.ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܟܝ ܠܗܳܢ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܆ ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܀
Glory to you, Lord, who dawned from her and became man, and possessed both two natures and two wills in one person.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ ܩܢܰܝܬ ܒܚܰܕ ܩܢܘܽܡܳܐ ܀
Praise to You, and, with you, to Your Father and Your Holy Spirit, three Persons, one indivisible God.ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܘܽܟ ܥܰܡܳܟ ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܘܽܡ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܦܘܽܠܳܓܳܐ ܀