Peace be with You, Mary – (Maronite Liturgy)Sister Natalie Sayde Salameh, MSCL
Translator


Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Mighty One, who fills heaven and earth. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the Ancient One, whose name existed before the sun.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who formed Adam from the soil of the earth.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܓܳܒܘܽܠܳܐ ܕܰܓܒܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܀
Peace be with you, Mary! You became a mother in your virginity to the One who fashioned Eve and gave her to Adam.ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܠܗܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܨܳܪܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܳܐܕܳܡ ܀
Blessed are you, Mary! You became in a holy manner a mother to the Holy One, who shared His holiness with the sons of Levi.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܩܘܽܕܫܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܀
Blessed are you, Mary! In your womb dwelt in a holy manner the Only Begotten One and the Refulgence of the Father, and who is of the same essence of the Father.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܘܽܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܘܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܘܽܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! The Preserver, who supports the whole creation, sucked milk from your breast ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟܝ ܆ ܗܰܘ ܙܳܝܘܽܢܳܐ ܕܗܘܽܝܘܽ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪܝܳܬܳܐ ܀
Blessed are you, Mary! Your lap carried the Son of the Exalted One, and your arms held him, whom the Powers on High carry.ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܶܢܝ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝܟܝ ܘܙܰܝܰܚܘ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܆ ܠܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܀
All generations shall call your virginity blessed, for He who was born from you uprooted the curse from creation.ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀
Now, we, too, call your virginity blessed while we worship [him], and we ask you for your intercessions.ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܘܽܒܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܟܝ ܆ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀
With us, ask the Lord, who dawned from your purity, to pour out his mercies on the congregation that honored the day of your commemoration.ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܰܟܝܘܽܬܶܟܝ ܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ ܀
May he, through your prayers, accept this offering from us, and may he always accept it for our sake.ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܟܝ ܠܗܳܢ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܆ ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܀
Glory to you, Lord, who dawned from her and became man, and possessed both two natures and two wills in one person.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܝܳܢܺܝܢ ܩܢܰܝܬ ܒܚܰܕ ܩܢܘܽܡܳܐ ܀
Praise to You, and, with you, to Your Father and Your Holy Spirit, three Persons, one indivisible God.ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܘܽܟ ܥܰܡܳܟ ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܘܽܡ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܦܘܽܠܳܓܳܐ ܀

Rite of the Lighting of the Church – (Maronite Divine Liturgy)Sister Natalie Sayde Salameh, MSCL
Translator


Hallelujah! In Your light, we see light, Jesus, Full of Light. Since You are the True Light shining upon creation, shine brightly upon us with Your delightful light, and gladden us with the dawn of Your morning. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܢܘܽܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܠܶܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܘܽܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܟ ܀
Hallelujah! Pure and holy One, who dwells in the lofty abode of light, keep away from us evil passions and impious thoughts, and grant us to perform just deeds with a pure heart. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܆ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܘܽܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܘܽܬ ܠܶܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܺܐܢܘܽܬܳܐ ܀
Hallelujah! God chose the Virgin [Mary] from among all women, who was the purest and holiest of all those who are born, He dwelt in her for nine months, and prepared for Himself a body from her.ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܓܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܆ ܕܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝ̈ܺܠܺܝܕܶܐ ܆ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫ̈ܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܥܰܬܶܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܀
Hallelujah! In a loud voice the martyrs cried out before judges: “We do not deny Christ who was crucified on a tree, and for the sake of His love we accept sufferings, tortures, and tribulations.”ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܆ ܕܠܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܘܽܒܶܗ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫ̈ܶܢܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܀
Hallelujah! Son of the Living One, You who died, was raised, gave life to mortals, consoled those who are buried, and brought hope to those who are asleep, may the departed who confessed the Trinity be raised to life by You.ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ . ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܘܽܒܳܒܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܆ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܘܽܢ ܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܀