Pictured Above Fr. Youssef Elkhoury, a Married Maronite Priest (1934-2020)

Chris Nahra
Maronite Seminarian
Translator


Thehiddenpearl.org is indebted to Fr. Roger Youssef Akhrass for providing the Syriac text and allowing its reproduction.
Excerpt from “[Departed] Priests,” a mimro, [that is, a metrical homily] by Jacob of Sarug.ܦܳܣܽܘܩܐ ܕܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ
Death trampled on the adornment of the priests in the dwelling place of Sheol, and it destroyed the splendor of the ministers in the place of destruction.ܨܶܒܬܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܕܳܫܶܗ ܡܰܘܬܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܚܰܒܶܠ ܗܶܕܪܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܕܳܢܐ ܀
The Church’s wedding guests were turned into dust in the dwelling place of Sheol. The sounds of their harps were silent, and they ceased.ܚܕܽܘ̈ܓܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܰܦܪܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܚܪܶܫܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܛܶܠܘ ܗܶܢܽܘܢ ܀
Church[es] were empty of their beautiful chants, and naves were devoid of their sweet melodies.ܨܶܕܝܰܬ ܥܺܕܬܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܛܶܠܘ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܀
The bema of the priests cries out to them in great pain, and the sanctuary mourns [them] with passionate sorrow.ܒܺܐܡܰܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܳܥܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܫܐ ܪܰܒܐ܆ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ ܐܳܠܶܐ ܒܶܐܒܠܐ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ ܀
The sanctuary weeps for them bitterly, and sacred vessels are clothed in pain because of the passingܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܐ ܒܳܟܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܳܐܢ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܐ ܚܰܫܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܗܽܘܢ ܀
Of those who were temples for the Spirit in the sanctuary, and who celebrated and offered up all the Divine Mysteries,ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܠܪܽܘܚܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ܆ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܘܟܰܗܶܢܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܀
Before they [the priests] entered eternal rest, they finished the course of righteousness with long stations and prayers day and night.ܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ܆ ܡܰܠܺܝܘ ܪܶܗܛܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܀
They beautifully administered the Holy Mysteries at the holy altar and adorned the Church with their spiritual hymns.ܒܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܐ ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܡܶܫܘ ܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܗܰܕܰܪܘ ܠܥܺܕܬܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܀
The Church honors their bodies in faith and the holy altar at which they always celebrated [the Divine Mysteries].ܡܝܰܩܪܐ ܥܺܕܬܐ ܠܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܟܰܗܶܢܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܀
Since their Alleluias [resounding] from the sanctuary have been silenced now, they thunder there, in the heavenly Church of the firstborn.ܕܰܫܠܺܝܘ ܗܳܫܐ ܗܽܘ̈ܠܳܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܪܳܥܡܺܝܢ ܒܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ ܀
Since their holy footsteps deserted the temple, they leap with spiritual beings there, in the heights above.ܘܕܰܨܕܳܐ ܗܰܝܟܠܐ ܡܶܢ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܡܩܰܝܙܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܪܰܘܡܐ ܕܰܠܥܶܠ ܀
Since they [the priests] stopped chanting and singing, they are joined together [with spiritual beings] there, where they sing glory every day.ܘܕܰܒܛܶܠܘ ܗܳܫܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ܆ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܫܽܘܒܚܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܀
The Just dwell in a place where there is neither grief nor groans. It is this place that the priests who died inhabit.ܒܰܐܬܪܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܐ ܥܳܩ̈ܳܬܐ ܘܠܐ ܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ ܀
They long for the Thunder of Life, the gentle One; they wait for the Living Voice to gladden them.ܠܪܰܥܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܐ ܡܣܰܘܚܺܝܢ ܟܽܠܫܳܥ܆ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܩܳܠܐ ܚܰܝܳܐ ܕܢܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܀
[The Living Voice] raises their bodies from dirt, and at the resurrection, he summons their dust and makes new their forms.ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܠܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܕܰܚܺܝܚܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܐ ܡܰܝܬܶܐ ܡܚܰܕܶܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܰܝܗܽܘܢ ܀
From the gloomy darkness of Sheol, [the Living Voice] leads out the body that death bounded and tied up in the dwelling place of Sheol.ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܟܡܺܝܪܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܒܰܪ ܡܰܦܶܩ܆ ܓܽܘܫܡܐ ܕܶܐܣܰܪ ܡܰܘܬܐ ܘܰܦܟܰܪ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܀
[The priests] are with us although they are now silenced in Sheol, and the sound of their joyful shouts thunders in their choirs.ܥܰܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗܳܫܐ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܐ ܕܝܽܘ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܀
They are united with us, and they are [our] intercessors every hour; they served Christ the King sacramentally.ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠܫܳܥ܆ ܠܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܠܶܗ ܫܰܡܶܫܘ ܗܘܰܘ ܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܀
The Church praises in thanksgiving and sings glory to the Bridegroom, her Spouse, because of the way of life of those who worked and labored with him.ܬܰܘܕܶܐ ܥܺܕܬܐ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܐ ܠܚܰܬܢܐ ܡܟܺܝܪܳܗ̇܆ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܘܰܠܐܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܀
Behold the priesthood carries fire not to burn but to protect, from the burning fire, the one who draws near it.ܗܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܢܽܘܪܐ ܛܥܺܝܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܬܰܘܩܶܕܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܬܶܛܰܪܝ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܐ ܠܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܀
The priesthood carries the keys of above and below and has authority; it closes and opens, and hosts do not hinder it.ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܛܥܺܝܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܘܗܺܝ ܫܰܠܺܝܛܐ܆ ܐܳܚܕܐ ܘܦܳܬܚܐ ܘܠܐ ܟܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܀
The priesthood binds and loosens, and the companions of Gabriel do not constrain it; it commands in the heights, and its word endures above in Heaven.ܐܳܣܪܐ ܘܫܳܪܝܐ ܘܠܐ ܥܳܨܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܦܳܩܕܐ ܒܪܰܘܡܐ ܘܩܳܝܡܐ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀
It [the priesthood] calls the Spirit, and it [the Spirit] descends to it [the priesthood] to hover, and at its [Spirit] hovering the watchers marvel at how high it [the priesthood] rose.ܩܳܪܝܐ ܠܪܽܘܚܐ ܘܢܳܚܬܐ ܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܠܰܡܪܰܚܳܦܽܘ܆ ܘܰܒܪܽܘܚܳܦܳܗ̇ ܬܳܗܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܐܝܟܐ ܣܶܠܩܰܬ ܀
The fiery seraphim do not have power over the priesthood; with tongs [Is 6:6], they seize the great mysteries while afraid.ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܟܳܗܢܽܘܬܐ܆ ܒܟܰܠܒܬܐ ܡܗܰܦܟܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܪܰܒܐ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠܺܝܢ ܀
Behold goodness is carried out through you, Adam’s race; how many mouths you have to glorify the Mercies that had pity on you!ܗܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܒܳܟ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܟܡܐ ܠܳܟ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܰܢܽܘܟ ܀
Neither Seraphim were sent to forgive our debts, nor angels to distribute the Medicine to our weakness.ܠܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܚܰܣܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܆ ܘܠܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܦܰܠܓܽܘܢ ܣܰܡܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܀
Behold power has been granted to worthless dust so that it may distribute the Medicine of Life that freely heals.ܠܥܰܦܪܐ ܫܺܝܛܐ ܗܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܝܰܒܰܠ ܣܰܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܡܰܓܳܢ ܀
Blessed is he who raised up shepherds in the churches to forgive the flock with their oblations.ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܐ܆ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܐ ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܰܝܗܽܘܢ ܀
May our brothers who fell asleep and our fathers who were separated from us be gladdened in you in the kingdom of heaven when You come.ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܐ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܀
May the priests who died be glad in you, [O] Son of God, and may they rejoice in you when you come in the glory of your Father.ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܀
[O] Son of God, give rest in [your heavenly] kingdom to the priests who served you in the sanctuary that is full of splendor.ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ ܡܠܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܀
Make the pure priests who have left us and departed from among us dwell in the heavenly resting place.ܒܰܐܬܪܐ ܕܢܰܘܚܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܐ ܐܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܀
May the hands of the priests that offered the sacrifice on behalf of sinners clap among the company of those who glorify you.ܐܺܝܕܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܰܪܒܰܬ ܕܶܒܚܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܶܩܽܘܫܝ ܟܰܦܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܀
May their fingers that consecrated your Body and your Living Blood hold the branches of the great glory and go out to meet you.ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܕܰܩܨܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܐ܆ ܢܶܠܒ̈ܟܳܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܪܰܒܐ ܘܢܶܦ̈ܩܳܢ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܀
May their pure mouths, which extol you with spiritual hymns, sing glory in the kingdom of heaven along with your holy ones.ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܟܝܐ ܕܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܙܰܝܚܳܟ܆ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀
May their glorious voices that cried out to you, O Lord: “Holy Holy,” glorify your name on the day of the resurrection along with the spiritual beings.ܩܳܠܗܽܘܢ ܙܰܗܝܐ ܕܰܩܥܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܀
May also their lips that were [like] incense pleasing to you shout glory among the watchers in paradise.ܐܳܦ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܰܢܪ̈ܰܥܝܳܢܳܟ܆ ܢܝܰܒ̈ܒܳܢ ܫܽܘܒܚܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܀
Make them worthy to glorify you among the spiritual ones because they have sung chants and hymns for you.ܚܠܳܦ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܳܟ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܀
Make them recline in the bridal chamber filled with delight because of their watchfulness, vigilance, and their rising day and night.ܚܠܳܦ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܩܰܘ̈ܡܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ܆ ܐܰܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܐ ܡܠܶܐ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܀
May they glorify you, [O] Lord, along with angels and the choir of the watchers because of the hymns in the earthly Church.ܚܠܳܦ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܀
Make the children of your Mysteries hear your sweet voice, Lord: “Come, enter, and inherit the Garden of Delights.”ܐܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܐ܆ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܺܝܪܰܬܘ ܓܰܢܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܀
In the church of the heavenly firstborn, place them with the Holy Ones and the Just Ones who labored and served you.ܒܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܡܰܠܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܀
Join all the spirits of our brothers, the priests, with the watchers that they may glorify you in the kingdom.ܚܰܠܶܛ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܳܬܐ ܕܰܐܚ̈ܰܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܀
In the place of the living, the abode filled with delights, make them rejoice on your glorious day when you appear.ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ ܀
MS: Mingana Syr. 546, f. 220v-221r
1 Sic.

Reference: Akhrass, Roger, and Imad Syryany, eds. 160 unpublished homilies of Jacob of Serugh. Vol. 2 (Homilies 73-160). 2 vols. Damascus: Department of Syriac Studies – Syriac Orthodox Patriarchate, 2017.

Leave a Reply