Nadim Khaled
Maronite Seminarian
Translator


Syriac Melody:ܒܨܰܦܪܳܐ ܨܰܠܺܝ ܕܳܐܢܺܝܶܠ
Praise the Lord, all you nations.ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ
With the sweet fragrance of incense and the pleasant aroma of Myron, may [this] commemoration be for the faithful departed,ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ
ܘܪܺܝܚܶܗ ܕܡܘܽܪܘܽܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ
ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ
ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀
who ate your holy body in faith, drank your innocent blood and slept in your hope.ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ
ܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ
ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ
ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀
The just slept in faith in the hope of the resurrection, and are awaiting Christ to come and to give them their reward.ܫܟܶܒܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ
ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ
ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ
ܘܢܶܐܬܶܠ ܠܗܘܽܢ ܐܰܓܪܳܐ܀
What eye has not seen, And ear of flesh has not heard, And has not entered the human heart (Is 6:3; 1 Cor 2:9) is the good thing they deserve.ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬܶܗ
ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܶܗ
ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ
ܛܘܽܒܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ܀
We heard the Son saying, “At the moment when the dead hear the living voice of God, they will rise incorrupt” (Jn 5:25, 28):ܫܡܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ
ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ
ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ
ܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ܀
those who did good things will be raised up to the new life, but those who did evil things will be raised up to judgment.ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ
ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ
ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ
ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܀
Isaac buried Abraham, crying and grieving him, for the resurrection was [still] concealed, and no one knew about it.ܥܰܦܺܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ
ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ
ܒܗܳܝ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܘܽܚܳܡܳܐ
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ܀
God revealed to Moses, spoke to him, and said, “The righteous and the just are alive in God.”ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܠܳܐ ܠܶܗ ܠܡܘܽܫܶܐ
ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ
ܕܚ̈ܰܐܝܺܝܢ ܐܶܢܘܽܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ
ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀
May the prayer of the Blessed Virgin be for us a wall of protection. Bless, my lord..ܨܠܘܽܬܳܗ̇ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ
Who has seen the new ship bearing a valuable treasure sailing in a stormy sea, and abounding in treasure?ܡܰܢܘܽ ܚܙܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܚܕܰܬܳܐ
ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܥܘܽܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ
ܘܗܰܠܟܰܬ ܒܝܰܡܳܐ ܕܡܰܚ̈ܫܘܽܠܶܐ
ܘܥܘܽܬܪܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܬܰܪ܀
Mary is that ship, and Christ the treasure within her. She walked in the world and gave mortals life.ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܠܦܳܐ
ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܘܽܬܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇
ܘܗܰܠܟܰܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܝܶܗܒܰܬ ܗ̱ܘܳܬ
ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ܀
Blessed ones, you were taken to be judged, but you perplexed the judges, cast down Satan, and defeated the evil one.ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠܬܘܽܢ ܛܘܽܒ̈ܳܢܶܐ
ܘܰܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܒܗܶܬܬܘܽܢ
ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܫܰܦܶܠܬܘܽܢ
ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܙܟܰܝܬܘܽܢ܀
Like gold from a crucible, you came out from your afflictions. And behold, your commemoration is celebrated in heaven and on earth.ܘܰܐܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܘܽܪܳܐ
ܢܦܰܩܬܘܽܢ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܰܝܟܘܽܢ
ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܟܘܽܢ
ܒܰܫ̈ܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀
May the faithful departed rest in peace. Glory to you, Lord. Bless, my lord..ܢܝܳܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ
The prophets and apostles who proclaimed the truth in the world, along with the holy martyrs who triumphed and were crowned, are [now] commemorated.ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ
ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܩܘܽܫܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ
ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ܀
The Church with her children, and Mary, the Mother of God, along with all the departed who slept in your hope, are [now] commemorated.ܕܟܺܝܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇
ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ
ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

Hear this hymn sung according to the tradition of the Maronite Church:

Leave a Reply