Natalie Salameh
Translator


The Hidden Being, whom the watchers on high praise and to whom the hidden heavenly hosts sing “Holy, Holy, Holy,” the Creator of all [things], the One Who set the worlds in order from nothing and placed incorporeal (literally, conceivable) and corporeal (literally, visible) things,ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܳܪܘܽܝܳܐ ܕܟܽܠ ܕܨܰܒܶܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܘܽܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ ܀
the Hidden One, whom all the seers depicted by revelation and to whom they offered their oblations and tithes, the watchers are afraid to look in the direction of His Divinity, yet He revealed His Incarnation to the world among earthly being.ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܨܳܪܘܽܗ̱ܝ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐܝܺܬ ܘܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܽܢ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ . ܕܳܚܠܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܘܽܪܘܽܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ ܘܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܦܰܓܪܳܢܘܽܬܶܗ ܀
Behold! Hands of flesh distribute Him, who allowed His Type to become a sacrifice for sinners to give them life, and for the sake of His loved ones, He gave the priests (literally, priesthood) authority to break His Body and living Blood for the Church, His Betrothed.ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܶܣܪ̈ܶܐ ܕܰܐܦܶܣ ܪܰܡܙܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܐܶܢܘܽܢ . ܘܰܠܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܩܨܘܽܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܀
His brightness impels the arrays of light to serve him, yet, behold, He is distributed to the family of Adam wonderfully. The [heavenly] hosts multiply their ascription of praise unceasingly, and His brightness impels their orders to give glory.ܙܺܝܘܶܗ ܡܰܪܗܶܒ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܘܽܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܕܘܽܡܳܪܳܐܝܺܬ . ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܦܪܶܝܢ ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܘܰܠܬܶܓܡ̈ܰܝܗܘܽܢ ܡܰܪܗܶܒ ܙܺܝܘܶܗ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘܽ܀
The cherubim carry His throne in the high place of His Father, yet He united Himself with those below to give them life. He gave to His Church glorious and indescribable Mysteries and redeemed her by his passion, gave her life by His death, and set her free at His killing.ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܟܘܽܪܣܝܶܗ ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܒܘܽܗ̱ܝ ܘܰܚܠܰܛ ܝܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܐܶܢܘܽܢ . ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܚ̈ܰܫܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܚܝܳܗ̇ ܒܡܘܰܬܶܗ ܘܚܰܪܪܳܗ̇ ܒܩܶܛܠܶܗ ܀
Without scrutinizing, she eats His Body without investigation, and without investigating, she drinks His blood and is not scandalized. The upright prophets yearned for this Mystery, and, behold, it resided in the Church for the forgiveness of redeemed Nations. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܨܝܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܠܳܐ ܥܘܽܩܳܒܳܐ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܥܰܩܒܳܐ ܫܳܬܝܳܐ ܠܰܕܡܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܫܠܳܐ . ܠܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܀
Moses and Aaron depicted the Mystery and served Him, and they openly depicted the Mysteries of their Lord with their sacrifices. Noah and Abraham, along with Melchizedek, and both Seth and Enosh, depicted for us the Mystery of the Body and Blood of the Son of God.ܡܘܽܫܶܐ ܘܰܐܗܪܘܽܢ ܨܳܪܘܽܗ̱ܝ ܠܪܳܐܙܳܐ ܘܫܰܡܶܫܘ ܩܘܽܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܕܶܒܚ̈ܰܝܗܘܽܢ ܨܳܪܘ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܡܳܪܗܘܽܢ . ܢܘܽܚ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܡ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܳܦ ܫܺܝܬ ܘܰܐܢܘܽܫ ܨܳܪܘ ܠܰܢ ܪܳܐܙܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
The Mystery, transmitted by the ancients, left and came to us, sinners, although we are not worthy. Behold! We, wretched, (literally, our wretchedness) distribute him on the altar, yet the Mystery is wondrous and unsearchable because He is hidden from us.ܣܡܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ . ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܡܶܢ ܕܳܘܝܘܽܬܰܢ ܘܰܬܡܺܝܗ ܪܳܐܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܀
Redeemer of all, [You] choose us to be servants of [Your] Mysteries and to carry Your Body and Blood to Your Church without fear, hear our cries, accept from us this sacrifice, and be pleased with it for the sake of sinners who entreat You.ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܓܒܝܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܰܝ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܢܙܰܝܰܚ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܥܺܕܬܶܗ . ܨܘܽܬ ܠܰܓܥܳܬܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ ܀
Accept our prayers and petitions, and be a fortification of mercies for the congregation, the children of the Church. Have mercy on us, Son of God, for the sake of Your Body and living Blood which we receive in faith.ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘܳܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܗܘܺܝ ܫܘܽܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕܬܳܐ . ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܀
Deliver us, Lord, from injuries and adversaries, and preserve our lives so that we may serve You in purity. May Your Divinity, Lord, be satisfied with our sacrifice, [and] may the living and dead who professed your name be forgiven through it.ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܰܩܘܽܒ̈ܠܶܐ ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܰܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܩܘܽܕܡܰܝܟ . ܬܶܬܢܺܝܚ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܒܝܰܕ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܫܡܳܟ ܀