Natalie Salameh
Translator


Syriac Melody: ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ
The good One, who brought everything into existence from nothing,ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܃
created spiritual and physical beings,ܘܪ̈ܘܽܚܳܢܶܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܀
placed for His service the Cherubim with many eyes and the Seraphim with six wings,ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܣܰܓܺܝܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܐܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܃
the Thrones and Dominions, and the fiery and spiritual Choirs.ܘܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܘܽܪܳܐ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܀
He created the Church on earth in the likeness of the Church in heavenܘܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܛܘܽܦܣܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܃
so that the Watchers and human beings might glorify His Lordship together.ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܢܰܣܩܘܽܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܘܽܬܶܗ ܀
He adorned her [the Church] with ranks of prophets, apostles, martyrs, confessors,ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܃
orthodox teachers, the clergy of Truth,ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀
monks and nuns, hermits, virgins, and asceticsܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܬܘܽܠܶܐ ܐܳܦ ܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ ܃
who obtained the crowns of victory.ܕܰܢܣܰܒܘ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ ܀
He placed in her honorable priests so that they might raise incense for His honor,ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܙܗܰܝܳܐ ܕܒܰܣ̈ܡܶܐ ܢܰܣܩܘܽܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܃
distribute His Body and Blood, and please His Divinity.ܘܢܶܩܨܘܽܢ ܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܘܰܢܪܰܥܘܽܢ ܠܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ ܀
O high rank that the human race has attained,ܐܳܘ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܕܰܡܛܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܽܬܳܐ ܃
for the Watchers cannot look at him, but human beings receive Him.ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܘܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܀
O unspeakable Amazement whom the prophet called “Wonder”ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܕܘܽܡܪܳܪܳܐ ܃
since the Lord of humanity humbled Himself and became a human being for the sake of human beings.ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܡܳܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀
He endured suffering, even death, but He rose from the grave in amazement.ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܃
He ascended in glory to heaven, sat at the right hand of His Father,ܘܰܒܫܘܽܒܚܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܘܽܗ̱ܝ ܀
sent His Holy Spirit upon His blessed disciples,ܘܫܰܕܰܪ ܪܘܽܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܛܘܽܒܳܢ̈ܶܐ ܃
and is with us until the end [of time], according to what His mouth said to us.ܘܗܘܽ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܘܽܡܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܀
You, Lord, managed these things for the sake of our human race,ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܰܪܬ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܘܽܬܰܢ ܃
and although You are the Son of His Majesty, You lowered yourself to our feebleness.ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܪ ܪܰܒܘܽܬܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܠܰܙܥܘܽܪܘܽܬܰܢ ܀
Accept this offering from our sinful hands,ܩܰܒܶܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܚܰܛܳܝܘܽܬܰܢ ܃
be pleased with and have mercy on the Church and all her children.ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܠ̈ܕܷܝܗ̇ ܀
Protect the living with Your cross and give rest to the deceased with Your graceܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܃
through the supplications of Mary, Your mother, and the prayers of all Your Saints.ܒܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܘܒܰܨܠܘܽܬ ܟܽܠܗܘܽܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀
Father, Son, and Holy Spirit, one true God,ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܃
to You be glory, and Your mercy be upon us at every moment. Amen and Amen.ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܀

Leave a Reply