Syriac Melody: ܪܰܡܰܪܶܡܰܝܢܝ
From the Upper Room, the Apostles carried the body of the Blessed Virgin with shouts of joy and chants of praise until they reached Gethsemane.ܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܛܰܥܝܢܘܽܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܆ ܒܗ̈ܘܽܠܳܠܶܐ ܘܩܳܠ̈ܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܓܶܕܣܺܝܡܰܢ ܀
Cherubim, Seraphim, and angels came down from on high and carried Mary honorably to the abode of light.ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܘܽܦܶܐ ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܆ ܘܫܰܩܠܘܽܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܘܳܘ̈ܢܰܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܀
Today, the words of King David, the son of Jesse, were fulfilled, “Ancient gates be lifted before the Mother of the King’s Son.”
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܶܡ̈ܝ ܗ̱̈ܘܰܝ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܆ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܆ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܆ ܩܘܽܕܡܰܬ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܀

Leave a Reply