Season of the Glorious Resurrection: The Ascension of the Lord – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܰܪܶܡܰܝܢܝ
“Raise your lintels, gates; be lifted up, ancient gates, so that the King of Glory may enter [Ps 24, 7],” the King of hosts.ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܽܢ ܆ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܆ ܕܢܶܥܘܽܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܀
Who is the King of Glory? What is His domain? The King of Glory is the Lord of hosts.
ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܠܶܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܆ ܘܡܰܢܘܽ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܘܽܠܛܳܢܶܗ ܆ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܆ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: