Natalie Salameh
Translator


Syriac Tune: ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܽܒ
O God, incline Your ear to our prayers and open Your gate to the supplication of our humble selves. Give rest to our brothers, ancestors, and teachers, who passed away in the orthodox faith.ܐܘܽܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܠܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܩܕܳܡ ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܘܽܬܰܢ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܐܚ̈ܰܝܢ ܐܳܦ ܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܫܰܢܺܝܘ ܀
Erase their sins from Your majestic books, and bring them to the paradise full of life. Forgive all those who sought to be remembered in our prayers, and remit the faults they made before You.ܠܚܺܝ ܚ̈ܛܳܗܰܝܗܘܽܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܕܚܺܝܠܘܽܬܳܟ ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥ ܐܶܢܘܽܢ ܀ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܬܒܰܥ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܘܽܩ ܟܽܠ ܒܘܽܨܳܪ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܩܘܽܕܡܰܝܟ ܀
Exalt Your churches and monasteries with Your name. Guard those who are far and those who are near with Your Cross through the prayers and supplications of Mary, Your Mother, and the intercessions of the blessed martyrs and the saints.ܘܰܠܥ̈ܺܕܴܬܳܟ ܘܰܠܕܱܝܪ̈ܳܬܳܟ ܐܰܘܪܶܒ ܒܰܫܡܳܟ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀ ܒܰܨܠ̈ܰܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀
Requite with good rewards all those who have a portion and association with us. Grant them, Lord, the blessed promises belonging to the prophets, apostles, and martyrs instead of the visible and earthly things.ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܰܡܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܘܽܬܳܐ ܦܪܘܽܥ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܀ ܗܰܒ ܠܗܘܽܢ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܛܘܽܒ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܀
God, have mercy on all those who have sinned against us and offended us in this world and forgive their debts. Grant them, Lord, the confidence before Your throne at that time when You shall examine every hidden thing.ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܰܚܛܳܐ ܐܳܦ ܐܰܣܟܶܠ ܒܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀ ܗܰܒ ܠܗܘܽܢ ܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܘܽܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܒܳܚܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܀
Do not disavow us who have believed in You, [O] Son of God, and do not reject us like that Nation that did not believe in You. Lord, do not banish us from Your inheritance full of life like the deceitful disciple who sold You and took Your price.ܠܳܐ ܬܶܟܦܘܽܪ ܒܰܢ ܕܰܐܘܕܶܝܢܰܢ ܒܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܘܽܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܟ ܘܰܫܩܰܠ ܛܺܝ̈ܡܰܝܟ ܀
Guard the Bishops because You are the head of Your flock, and may they be made to shine in You like Simon, the Chief Disciple. Purify the priests, correct the deacons of Your Church, and make them worthy to pasture Your people with great care.ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܰܛܰܪ ܐ̱ܶܢܘܽܢ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܘܽܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܘܽܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܷܐ ܀ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܟܳܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܢܰܟܶܦ ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܘܽܢ ܕܢܶܪܥܘܽܢ ܠܥܰܡܳܟ ܒܰܙܗܺܝܪܘܽܬܳܐ ܀
Strengthen our kings in their battles. Exalt the horn of the Holy Church in the four regions [of the earth]. Give them, Lord, strength, power, and might like Hezekiah, Asa, and David, the Just Kings [of old].ܠܡܰܠ̈ܟܷܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܝܶܠ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܘܽܢ ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܀ ܘܗܰܒ ܠܗܘܽܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܘܽܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܳܐܣܳܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠ̈ܟܷܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܀
Guard the men, women, youth, and virgins by the living sign of the cross of light. Bless the living with the gentle waving of Your right hand so that they may celebrate the feasts of Your entire divine economy.ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܠܓܱ̈ܕܘܽܕܶܐ ܘܠܰܒ̈ܬܘܽܠܳܬܳܐ ܢܰܛܰܪ ܐܶܢܘܽܢ ܒܢܺܝܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܘܽܗܪܳܐ ܀ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܪܶܟ ܒܝܰܕ ܪܘܽܚܳܦܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܢܶܗܘܘܽܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܀
The dead who have left us and in whom Your Body and Blood filled with life conceal themselves, raise them on Your divine right side with the glorified company of Simon Peter and John.ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܘܰܛܡܺܝܪ ܒܗܘܽܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܘܽܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ ܒܓܘܽܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܫܶܡܥܘܽܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܕܝܘܽܚܰܢܳܢ ܀
When You judge all races and tribes, I beseech You, Lord, not to judge us according to our faults, and let raise befitting glory to the Godhead. Glory be to You, Father, and Son, and Holy Spirit.ܘܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܛܘܽܗ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܕܘܽܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܣܘܽܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܒܒܳܥܘܽ ܡܶܢܳܟ ܀ ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܆

Leave a Reply