Natalie Salameh
Translator


Syriac Tune: ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ
Lord, be pleased with and accept this sacrifice from our hands. Forgive the transgressions and faults of the children of the Church. Your loving kindness has called me to the gift of Your Body and Blood, I then beseech [You] for mercy and compassion for me and Your entire flock.ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܱܝܢ ܘܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܒܘܽܨܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܀ ܕܰܩܪܳܬܰܢܝ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܘܕܶܐܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܀
Answer us, we who petition You. Accept our incense, prayer, and this awe-inspiring Service of the glorified Mysteries of Your gift. Accept this sacrifice that Your servants offer as the prophets, apostles, and the righteous and just did.ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܘܽܬܰܢ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܀ ܩܰܒܶܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܘܽܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀
Accept it, Lord, in Your compassion, from our sinful hands, on Your spiritual altar in the Church of the firstborn in heaven. Accept it, Lord, through Your mercies, sanctify it by Your descent, and may it become Your forgiving Body by the indwelling of Your Spirit.ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܚܰܛܳܝܘܽܬܰܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܘܽܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܘܰܒܪܘܽܚܳܦܳܟ ܩܰܕܶܫܳܝܗ̱ܝ ܘܰܒܡܰܓܢܳܢܘܽܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܟ ܢܶܗܘܽܐ ܦܰܓܪܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀
May it sanctify those who have offered it, forgive those who have partaken of it. May the bodies and souls, who have received it, reach the place of life. Surround this village, its inhabitants, those who are far away, and those who are nearby with the bulwark of Your mercy and mighty arm.ܢܶܬܩܰܕܫܘܽܢ ܒܶܗ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܒܶܗ ܢܳܣ̈ܘܽܒܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܥܠܘܽܢ ܒܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܫܳܩܠܝܺܢ ܠܶܗ ܀ ܩܪܝܺܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܳܡܘܽܪ̈ܰܝܗ̇ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܐܰܟܪܶܟ ܫܘܽܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܘܽܬܳܟ ܀
Guard it [this village], Lord, by Your Cross and give rest to the souls of its departed, the living and dead, who believed in You and received Your Body and Blood. Ward off plagues and diseases from every age inside of it. May it remain in righteousness until the end of the world.ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܘܽܚܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܷܝܗ̇ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܫܩܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܀ ܘܰܟܠܺܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܘܽܫ̈ܚܳܢ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܬܶܬܩܰܝܰܡܝ ܒܙܰܕܺܝܩܘܽܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܽܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀
Forgive by it the faults of those who have brought offerings and first fruits from their labors. Bless their possessions. May the debts of the departed for whose sake they offered it be forgiven by it, and may their spirits find rest by it.ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܗܘܽܢ ܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܒܘܽܨܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܘܒܰܪܶܟ ܒܶܗ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܗܘܽܢ ܀ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܷܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܘܽܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܘܽܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܒܶܗ ܚܰܘܒ̈ܰܝܗܘܽܢ ܘܢܶܬܬܢܺܝ̈ܚܳܢ ܒܶܗ ܪ̈ܘܽܚܳܬܗܘܽܢ ܀
May those who toiled and labored in it and assisted in its making be saved from the fire by it, and may they inherit eternal life, along with the priests and deacons who were departed from this place and left this life in true faith.ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܒܶܗ ܘܰܒܬܘܽܩܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܶܗ ܢܶܬܦܰܪܩܘܽܢ ܡܶܢ ܢܘܽܪܳܐ ܘܢܺܐܪܬܘܽܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀
Remember them, God. With mercy, grant rest to their souls in the Your Father’s blessed dwelling places that You have prepared for Your beloved ones. Lord, bring every crop to produce a [plentiful] harvest and every fruit tree to fruition through our supplications to You.ܐܶܬܕܰܟܪ ܐܶܢܘܽܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܘܽܢ ܒܰܐܘܳܘܢ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܐܒܘܽܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܰܪ̈ܚܘܽܡܰܝܟ ܀ ܘܰܠܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܙܰܪ̈ܥܺܝܢ ܘܰܠܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܝܬܳܐ ܠܫܘܽܡܠܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘܽܬܰܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܀
May it sustain the children of the Church who partake of it in true faith; may they rise from the fall of sin. May it remove the grief of those experiencing calamity and whom Satan chases, and may they be relieved from their distresses.ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܶܗ ܢܶܣܬܰܡܟܘܽܢ ܘܰܢܩܘܽܡܘܽܢ ܡܶܢ ܡܰܦܘܽܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܀ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܪܕܺܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗ ܢܶܬܰܐܣܘܽܢ ܟܺܐܒ̈ܰܝܗܘܽܢ ܘܢܶܬܪܰܘܚܘܽܢ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܘܽܢ ܀
May Your Body and Blood remember at the royal altar anyone who has said: “Remember me in prayer for the sake of our Lord.” Allow us, we whom You have appointed to the significant priestly Order of the Priesthood, to serve You in the sanctuary blameless and faultless.ܘܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܬܕܱܟܪܘܽܢܳܢܝ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܦܰܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܬܕܰܟܪܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀ ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬܳܢ ܒܕܰܪܓܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܢܫܰܡܫܳܟ ܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܘܽܡ ܀
You have made us stewards to nourish Your servants, let us then minister Your Body and precious Blood at Your altar. May this incense be reconciliatory because of our debts, and may we receive forgiveness of sins by their sweet scent.ܕܰܥܒܰܕܬܳܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܟ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܀ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܘܽܢ ܠܳܟ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܰܝܗܘܽܢ ܢܶܣܰܒ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܀
From the mouths and tongues that receive it in purity is [due] glory to the Trinity at the beginning of our offering. May Your seal on bodies be Your cross, a bulwark for our souls. To You, Father, Son, and Holy Spirit be glory forever. Amen.ܡܶܢ ܦܘܽܡ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܥܰܠ ܫܘܽܪܳܝܶܗ ܕܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܀ ܚܘܽܬܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܘܽܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Leave a Reply