Natalie Salameh
Translator


Syriac Tune: ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ
Glory to the Trinity, invoked in three names, is confessed as one lordship, and worshiped as one majesty.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܆ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܆ ܘܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܘܽܬܳܐ ܆ ܘܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܚܕܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܐ ܀
[The Trinity has] one power, one kingdom, [and] one will of being. A majestic glory to You, [O Trinity], from the mouths of the entire creation.ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܆ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܘܽܬܳܐ ܆ ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܐ ܆ ܡܶܢ ܦܘܽܡ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀
O Lord of lords and recipient of sacrifices, accept the incense and prayer offered to You in purity.ܐܳܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܰܨܠܘܽܬܳܐ ܆ ܕܡܶܬܰܩܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܀
Son, You who climbed the cross (lit. ascended to the crucifixion) and redeemed the human race, accept the vows and firstfruits that are offered [to You] with joy.ܒܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܙܩܺܝܦܘܽܬܳܐ ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܽܬܳܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܆ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܒܰܦܨܺܝܚܘܽܬܳܐ ܀
Molder of all generations and maker of creation, accept the sacrifices and firstfruits that the priests (lit. the priesthood) offer to You.ܓܳܒܘܽܠܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܆ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܆ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܀
Judge of the entire creation and forgiver of sin, forgive the iniquities of the souls that are offering You sacrifices.ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܆ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܆ ܚܰܣܳܐ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܆ ܕܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܀
The just ones prefigured in parables this living Oblation. It was sacrificed at the crucifixion, and it forgave the iniquities of creation.ܗܳܕܶܐ ܕܶܒܰܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܆ ܕܨܳܪܘܽܗ̇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܆ ܘܶܐܬܕܰܒܚܰܬ ܒܰܙܩܺܝܩܘܽܬܳܐ ܆ ܘܚܰܣܝܰܬ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀
In faith, Abraham brought Isaac as an oblation and prefigured for us the mysteries of sacrifices with a sacrificial lamb.ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܆ ܩܰܪܒܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܆ ܘܨܳܪ ܠܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܆ ܒܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܒܺܝܚܘܽܬܳܐ ܀
He prepared wood for the oblation, built the altar for the sacrifice, bound his beloved Isaac, his only son begotten at an old age.ܙܰܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܆ ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܕܷܒܰܚܬܳܐ ܆ ܘܦܰܟܪܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܆ ܝܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܣܰܝܒܘܽܬܳܐ ܀
The Compassionate One, who has compassion on all, had compassion on Abraham and set free the only begotten [of Abraham] from the sorrowful slaughter.ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܟܘܽܠܳܐ ܆ ܚܰܢ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܆ ܘܦܰܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܆ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܡܠܶܐ ܟܰܪܝܘܽܬܳܐ ܀
The young man was tied up as an oblation. He, however, was substituted with the miraculous lamb that was caught in the branches offered as the oblation.ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܦܟܺܝܪ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܆ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܶܐܡܪܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ ܆ ܕܰܒܣܰܘܟܬܳܐ ܫܟܺܝܚ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܆ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܀
The just Jacob saw a mystery in the wondrous ladder and set up three stones, [representing] the mystery of the Trinity.ܘܝܰܥܩܘܽܒ ܟܺܐܢܳܐ ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ ܆ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܆ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܀
The just ones prefigured Him in parables, and the revealer of hidden things depicted the sacrificial mysteries for us in the Divine Lamb.ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܨܳܪܘܽܗ̱ܝ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܆ ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܪܫܰܡܘ ܠܰܢ ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܆ ܒܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܀
Churches worship Him, monasteries [and convents] praise His name, and sacrifices, oblations, and firstfruits are offered to Him.ܠܶܗ ܗ̱ܘܽ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܆ ܘܠܰܫܡܶܗ ܡܩܰܠ̈ܣܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܆ ܘܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܆ ܘܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫ̈ܝܳܬܳܐ ܀
Lord, You who accepted the sacrifices of the prophets and patriarchs, accept the prayers which the children the Church offer to You.ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܆ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܆ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܷܝܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܳܐ ܀
May our incense be a peace-offering and the appeasement of the Godhead, may souls be forgiven and spirits sanctified through it.ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܝܪܡܰܢ ܬܰܪܥܘܽܬܳܐ ܆ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܆ ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܆ ܘܢܶܬܩܰܕܫ̈ܳܢ ܒܶܗ ܪ̈ܳܘܽܚܳܬܳܐ ܀
The mysteries of peace-offering are placed on the altar in purity. They are being consecrated with joy for the forgiveness of all debts.ܣܺܝܡܺܝܢ ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܬܰܪܥܘܽܬܳܐ ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܕܚܳܐ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܆ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܒܰܦܨܺܝܚܘܽܬܳܐ ܆ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܀
Watchers and mighty legions stand in awe, but priests (lit. the priesthood) carry the hidden One loftily.ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܆ ܘܠܶܓܝ̈ܘܽܢܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܆ ܘܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܓܢܺܝܙ ܒܰܡܥܰܠܝܘܽܬܳܐ ܀
Behold! The Redeemer of the entire creation, the forgiver of debts, is distributed in churches to all nations and races.ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒ̈ܥܻܕܳܬܳܐ ܆ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܀
The Fashioner of all forms made the worlds and creations; He formed for us a gift and the forgiveness of transgressions with His body.ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܨܘܽܪ̈ܳܬܳܐ ܆ ܕܰܐܬܩܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܆ ܨܳܪ ܠܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܆ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܀
Offerings, firstfruits, tithes, and almsgiving forgive the sins and debts of those who bring sacrifices.ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܆ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܆ ܡܚܰܣܶܝܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܰܚ̈ܰܘܒܳܬܳܐ ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ ܀
The mystery of the Trinity offered by the priests (lit. priesthood) forgives the spirits of the departed in faith.ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܽܬܳܐ ܆ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܡܶܢ ܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܪ̈ܘܽܚܳܬܳܐ ܆ ܕܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܀
[O] Hearer of prayers and Recipient of petitions, accept the incense and prayer that the Church offers to You.ܫܳܡܘܽܥܳܐ ܕܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܰܨܠܘܽܬܳܐ ܆ ܡܬܶܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܀
May our petition be for Your hidden majestic name, and may these sacrifices that the Church offers to You be accepted.ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܳܥܘܽܬܰܢ ܆ ܠܰܫܡܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ ܆ ܘܢܶܬܩܰܒܠܘܽܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܆ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܀
Father, Son, and Holy Spirit, one true God, to You be glory, and may Your mercy be upon us always and forever. Amen.ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܆ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܆ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܆ ܟܒܽܠܥܶܕܳܢ ܠܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Leave a Reply