Season of Great Lent: Third Sunday of Great Lent [The Healing of the Hemorrhaging Woman] – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
The afflicted woman entered and pushed through the multitude, seized the outer garment of the Son as He walked among the crowd, and received healing from it.ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܚܶܒܨܰܬ ܆ ܘܰܠܢܰܚܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܶܒܟܰܬ ܆ ܟܰܕ ܗ̱ܘܽ ܪ̈ܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܆ ܘܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܀
Hear this, all nations, “She entered and seized his cloak, and listen, all inhabitants of the earth, “She received healing from it.”ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܆ ܕܥܶܠܰܬ ܠܶܒܟܰܬ ܡܰܪܛܘܽܛܶܗ ܆ ܘܨܘܽܬܘ ܟܽܠܟܘܽܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܕܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܰܢ ܀

One Comment on “Season of Great Lent: Third Sunday of Great Lent [The Healing of the Hemorrhaging Woman] – (Maronite Divine Liturgy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: