Syriac Melody: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ
The good wine in Cana of Galilee was the first sign of the New Testament.ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܆ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ ܆ ܐܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܆ ܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܀
Lord, You showed forth Your glory with the first sign, and Your disciples believed through the wine of instruction.ܐܰܘܕܰܥܬ ܡܳܪܝ ܫܘܽܒܚܳܟ ܆ ܒܳܐܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܆ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܬܰܠܺܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܆ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܝܘܽܠܦܳܢܳܐ ܀
May the signs of the Lord be for us [signs on which we] reflect at all times, night and day.ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܢܳܐ ܆ ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܠܰܢ ܗܶܪܓܳܐ ܆ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܀

Leave a Reply