Tag: Mary’s Commemoration

Balai of Qenneshrin on Mary, the Martyrs and the Departed


Who is able to stop speaking your praises, for you bore and carried the Hope of every creature? ܡܰܢܘܽ ܓܶܝܪ ܡܰܘܦܶܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܩ̈ܘܽܠܳܣܰܝܟܝ. ܕܙܰܝܶܚܬܝ ܘܰܛܥܰܢܬܺܝܘܗ̱ܝ. ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒ̈ܶܪܝܳܢ܀ Who could tell the story of your slaughters, brave athletes, God’s laborers? ܡܰܢܘܽ ܡܨܶܐ ܕܢܶܬܢܶܐ. ܫܰܪܒܳܐ…

Balai of Qenneshrin on Mary (Another Hymn)


On Mt. Sinai, Moses symbolized you, O Virgin, Daughter of David, as a bush, full of all graces. ܡܘܽܫܶܐ ܒܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܳܠܶܝܢ ܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ܀ The prophet Isaiah foretold, “Behold! A virgin conceives and bears a Wonder.” ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ….

Balai of Qenneshrin on Mary


Mary, Daughter of David, who would not extol you, for all creatures marvel at your Child? ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܰܢܘܽ ܕܠܳܐ ܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܬܰܗܺܝܪ̈ܺܝܢ܀ Virgin, who bore the milk of mothers and suckled the Preserver Who nourishes all, ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ. ܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܳܐ….