Season of Great Lent: Third Sunday of Great Lent [The Healing of the Hemorrhaging Woman] – (Maronite Divine Liturgy)

The Healing of the Hemorrhaging Woman

Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
The afflicted woman entered and pushed through the multitude, seized the outer garment of the Son as He walked among the crowd, and received healing from it.ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܚܶܒܨܰܬ ܆ ܘܰܠܢܰܚܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܶܒܟܰܬ ܆ ܟܰܕ ܗ̱ܘܽ ܪ̈ܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܆ ܘܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܀
Hear this, all nations, “She entered and seized his cloak, and listen, all inhabitants of the earth, “She received healing from it.”ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܆ ܕܥܶܠܰܬ ܠܶܒܟܰܬ ܡܰܪܛܘܽܛܶܗ ܆ ܘܨܘܽܬܘ ܟܽܠܟܘܽܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܕܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܰܢ ܀

Season of Great Lent: Second Sunday of Great Lent [The Healing of the Leper] – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
The petition of the leper reached Jesus, “If You will, Lord.” The voice of the Lord healed him, “I will. Be made clean!”ܒܳܥܘܽܬܶܗ ܕܓܰܪܒܳܐ ܥܶܠܰܬ ܆ ܩܕܳܡ ܝܶܫܘܽܥ܃ ܐܶܢ ܨܳܒܰܬ ܡܳܪܝ. ܐܰܣܺܝ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܃ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܕܰܟܳܐ ܀
Good Physician, [You] willed to heal the leprosy of the leper with Your voice; we desire that You be our Physician who heals and forgives our sins.ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ ܆ ܨܒܳܐ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪܒܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܆ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܣܝܰܢ ܆ ܕܡܰܐܣܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܠܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܰܢ ܀

Season of Great Lent: The First Weekday Cycle of Lent – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ
The gates of paradise are opened through fasting, and the ones who fast enter and inherit the kingdom.ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܆ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܆ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܆ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܀
The bridal chamber [that is, the heavenly resting place] and kingdom are reserved for the ones who fast, and those in the truth fast sincerely.ܓܢܘܽܢܳܐ ܘܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܆ ܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܆ ܨܳܝܡܺܝܢ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܀
Our Savior, may our fast be pleasing to You, and our prayer an acceptable offering.ܨܰܘܡܰܢ ܦܳܪܘܽܩܰܢ ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܆ ܘܰܨܠܘܽܬܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܀

The Bridal Chamber is a symbol of the altar, thus the curtains separating the sanctuary from the nave. Photo: The Altar of Our Lady’s Maronite Church, Austin, TX. Courtesy of Periodeut Donald J. Sawyer, pastor.

The Hidden Being (ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ – Maronite Liturgy)Natalie Salameh
Translator


The Hidden Being, whom the watchers on high praise and to whom the hidden heavenly hosts sing “Holy, Holy, Holy,” the Creator of all [things], the One Who set the worlds in order from nothing and placed incorporeal (literally, conceivable) and corporeal (literally, visible) things,ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܳܪܘܽܝܳܐ ܕܟܽܠ ܕܨܰܒܶܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܘܽܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ ܀
the Hidden One, whom all the seers depicted by revelation and to whom they offered their oblations and tithes, the watchers are afraid to look in the direction of His Divinity, yet He revealed His Incarnation to the world among earthly being.ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܨܳܪܘܽܗ̱ܝ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐܝܺܬ ܘܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܽܢ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ . ܕܳܚܠܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܘܽܪܘܽܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ ܘܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܦܰܓܪܳܢܘܽܬܶܗ ܀
Behold! Hands of flesh distribute Him, who allowed His Type to become a sacrifice for sinners to give them life, and for the sake of His loved ones, He gave the priests (literally, priesthood) authority to break His Body and living Blood for the Church, His Betrothed.ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܶܣܪ̈ܶܐ ܕܰܐܦܶܣ ܪܰܡܙܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܐܶܢܘܽܢ . ܘܰܠܟܳܗܢܘܽܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܩܨܘܽܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܀
His brightness impels the arrays of light to serve him, yet, behold, He is distributed to the family of Adam wonderfully. The [heavenly] hosts multiply their ascription of praise unceasingly, and His brightness impels their orders to give glory.ܙܺܝܘܶܗ ܡܰܪܗܶܒ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܘܽܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܕܘܽܡܳܪܳܐܝܺܬ . ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܦܪܶܝܢ ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܘܰܠܬܶܓܡ̈ܰܝܗܘܽܢ ܡܰܪܗܶܒ ܙܺܝܘܶܗ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘܽ܀
The cherubim carry His throne in the high place of His Father, yet He united Himself with those below to give them life. He gave to His Church glorious and indescribable Mysteries and redeemed her by his passion, gave her life by His death, and set her free at His killing.ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܟܘܽܪܣܝܶܗ ܟܪ̈ܘܽܒܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܒܘܽܗ̱ܝ ܘܰܚܠܰܛ ܝܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܐܶܢܘܽܢ . ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܚ̈ܰܫܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܚܝܳܗ̇ ܒܡܘܰܬܶܗ ܘܚܰܪܪܳܗ̇ ܒܩܶܛܠܶܗ ܀
Without scrutinizing, she eats His Body without investigation, and without investigating, she drinks His blood and is not scandalized. The upright prophets yearned for this Mystery, and, behold, it resided in the Church for the forgiveness of redeemed Nations. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܨܝܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܠܳܐ ܥܘܽܩܳܒܳܐ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܥܰܩܒܳܐ ܫܳܬܝܳܐ ܠܰܕܡܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܫܠܳܐ . ܠܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܀
Moses and Aaron depicted the Mystery and served Him, and they openly depicted the Mysteries of their Lord with their sacrifices. Noah and Abraham, along with Melchizedek, and both Seth and Enosh, depicted for us the Mystery of the Body and Blood of the Son of God.ܡܘܽܫܶܐ ܘܰܐܗܪܘܽܢ ܨܳܪܘܽܗ̱ܝ ܠܪܳܐܙܳܐ ܘܫܰܡܶܫܘ ܩܘܽܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܕܶܒܚ̈ܰܝܗܘܽܢ ܨܳܪܘ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܡܳܪܗܘܽܢ . ܢܘܽܚ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܡ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܳܦ ܫܺܝܬ ܘܰܐܢܘܽܫ ܨܳܪܘ ܠܰܢ ܪܳܐܙܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
The Mystery, transmitted by the ancients, left and came to us, sinners, although we are not worthy. Behold! We, wretched, (literally, our wretchedness) distribute him on the altar, yet the Mystery is wondrous and unsearchable because He is hidden from us.ܣܡܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ . ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܡܶܢ ܕܳܘܝܘܽܬܰܢ ܘܰܬܡܺܝܗ ܪܳܐܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܀
Redeemer of all, [You] choose us to be servants of [Your] Mysteries and to carry Your Body and Blood to Your Church without fear, hear our cries, accept from us this sacrifice, and be pleased with it for the sake of sinners who entreat You.ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܓܒܝܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܰܝ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܢܙܰܝܰܚ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܥܺܕܬܶܗ . ܨܘܽܬ ܠܰܓܥܳܬܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ ܀
Accept our prayers and petitions, and be a fortification of mercies for the congregation, the children of the Church. Have mercy on us, Son of God, for the sake of Your Body and living Blood which we receive in faith.ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘܳܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܗܘܺܝ ܫܘܽܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕܬܳܐ . ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܀
Deliver us, Lord, from injuries and adversaries, and preserve our lives so that we may serve You in purity. May Your Divinity, Lord, be satisfied with our sacrifice, [and] may the living and dead who professed your name be forgiven through it.ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܰܩܘܽܒ̈ܠܶܐ ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܰܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܩܘܽܕܡܰܝܟ . ܬܶܬܢܺܝܚ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܳܗܘܽܬܳܟ ܒܝܰܕ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܫܡܳܟ ܀

Season of Great Lent: Sunday of the Entrance into Great Lent (The Miracle at Cana in Galilee) – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
As You, Lord, made the wedding guests rejoice over the wine that You made from water, make us rejoice over Your bridal chamber [that is, the heavenly resting place] on the day when Your Majesty appears.ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܨܰܚܬ ܡܳܪܝ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܆ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܐܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܓܢܘܽܢܳܟ ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܀
May Your servants praise You, Lord, for You made wine from water, and may Your righteous ones glorify You on the day when Your Majesty appears.ܢܰܘܕܘܽܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܆ ܕܰܥܒܰܕܬ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܢܫܰܒܚܘܽܢܳܟ ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܀

Three Weeks of Commemorations: Commemoration of the Faithful Departed – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
From my youth until now, my eyes have been waiting for Your salvation. Now, since I slept in Your hope, give me rest among Your holy ones.ܡܶܢ ܛܰܠܝܘܽܬܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܆ ܠܦܘܽܪܩܳܢܳܟ ܣܰܟܺܝ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܶܟܒܶܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܢܰܦܫܝ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀
Let Your cross shine on me in Sheol because the shadows of death surround me. Save me from torment, and make me worthy to enter Your bridal chamber [that is, the heavenly resting-place].ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܒܰܫܝܘܽܠ ܆ ܕܚܰܕܪܘܽܢܝ ܛܶܠܳܠ̈ܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܆ ܘܰܦܪܘܽܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܆ ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܕܶܐܥܘܽܠ ܠܰܓܢܘܽܢܳܟ ܀
Lord, in Your compassion, give rest to Your servants who slept in Your hope and raise them on Your right [-side] among the just and righteous.ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܆ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܘܽܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܆ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀