Three Weeks of Commemorations: Commemoration of the Righteous and the Just – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
On the day of the commemoration of confessors, the Church is glad and rejoices, and honorable assemblies sing glory to God.ܒܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܆ ܚܳܕܝܳܐ ܥܰܕܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܆ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗ̇ ܆ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Neither a king rejoices over his crown nor a judge over his authority as the betrothed Church over the commemoration of the holy ones.ܠܳܐ ܚܳܕܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܬܳܓܶܗ ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܫܘܽܠܛܳܢܶܗ ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܆ ܒܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܽܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܀

Three Weeks of Commemorations: Commemoration of the Priests – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
The feet that entered the sanctuary in purity and without ignominy, may they tread on the ground of the spiritual paradise on the day of the resurrection.ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܕܪ̈ܶܟܝ ܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܆ ܒܕܰܟܝܘܽܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܘܽܠܳܠܳܐ ܆ ܢܕܘܽܫ̈ܳܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܆ ܪܘܽܚܳܢܳܐ ܒܝܘܽܡ ܢܘܽܚܳܡܳܐ ܀
The just ones who kept Your commandments and the priests who served You honorably, Lord, give them rest in the heavenly Jerusalem.ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܘܽܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܆ ܘܟܽܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܘܽܟ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܘܽܢ ܦܳܪܘܽܩܰܢ ܆ ܒܐܘܽܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܰܫ̈ܡܰܝܳܐ ܀
Lord, give good rest to the priests who did Your will, and raise them on the right [side] with both the just and the righteous. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܆ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܕܒܰܪܘ ܨܶܝܒܳܢܳܟ ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܘܽܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܆ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀

Season of the Glorious Epiphany of Our Lord: Presentation of Christ in the Temple – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
Simeon said, “My Lord and my God [Lk 2, 22-38], my hope in You has been fulfilled. You are the redeemer of Your people [Israel] and also the light of all [other] peoples.ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܘܽܢ ܆ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܳܟ ܐܰܫܬܰܡܠܺܝ ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܆ ܐܳܦ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܀
[Since] I have [now] carried [You,] Your Majesty, and experienced Your gentle light, dismiss my old age from [this] life so that I may go and rest in Your hope.”ܐܶܢܳܐ ܕܛܶܥܢܶܬ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܆ ܘܛܶܥܡܶܬ ܢܘܽܗܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܆ ܫܪܺܝܳܗ̇ ܠܣܰܝܒܘܽܬܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܆ ܕܺܐܙܶܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܀

Season of the Glorious Epiphany of Our Lord: The Glorious Epiphany of Our Lord – (Maronite Divine Liturgy)


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
Today, water was blessed at (and through) the baptism of the Son of God, and baptism was sanctified for the forgiveness of the debts the family of Adam.ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܆ ܠܚܘܽܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ.
Hear this, all nations, “Today, water was blessed, and listen, all inhabitants of the earth, “Baptism was sanctified.”ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܆ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܰܬܒܰܪܰܟܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܘܨܘܽܬܘ ܟܽܠܟܘܽܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܕܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ.
God, You accepted, in Your mercies, the offering of the just of old, accept, in Your mercies, our offering and be pleased with our prayers.ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܆ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ.

Glory be to You, Lord (Hymn – Maronite Liturgy)Natalie Salameh
Translator


Glory be to You, Lord (literally, the Son of Lordship), self-existent and without beginning! With this sweet incense that we offer in your honor, may You, Lord, forgive our debts and pardon our offenses. May the dead find rest in it, and the living hope and safekeeping.ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܘܽܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ . ܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܘܬܶܫܒܘܽܩ ܒܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܢܘܽܛܳܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܀
May this sweet incense strengthen churches, and guard monasteries, convents, [and seminaries]. With it, may we spread tranquility on earth and may peace reign in [the hearts of] kings. Lord, send with it healing and cure to all the sick, and may the bodies afflicted with torment rise from [their] beds.ܢܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܒܶܗ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܒܶܗ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ . ܢܶܣܓܶܐ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܡܠܶܟ . ܫܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܘܽܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܢܩܘܽܡܘܽܢ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܀
May Your goodness bless abundantly the house of the one who gives from his labor to the needy and the poor. May the oblations of those who bring offerings and first fruits to the temple of holiness, [namely, the church,] be acceptable, and may their sins be forgiven.ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܣܳܥܘܽܪܘܽܬܳܐ ܕܛܰܝܒܘܽܬܳܟ ܬܰܫܪܶܐ ܒܥܘܽܡܪܶܗ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܠܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܩܰܒܠܘܽܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܗܘܽܢ ܢܶܬܚܰܣܘܽܢ ܀
Bless the harvest of the year. May the sowing and fruit be protected, and may they be free from damage so that the hungry may eat and praise You. We remember, with the prayer accompanying this sweet incense, Your announcement, Lord, Your conception, Your birth, Your upbringing,ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܘܽܢ ܘܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܣܟܘܽܢ ܘܢܶܐܟܠܘܽܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܢܰܘܕܘܽܢ ܠܳܟ . ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܣܘܽܒܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܠܒܰܛܢܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܳܟ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܳܟ ܆
Your baptism, Your affliction, Your crucifixion for our sake, Your death, Your burial, Your resurrection and rising, Your ascension to heaven, Your sitting at the right [of the Father], and Your whole plan of salvation which Your will did for us.ܘܠܰܥܡܳܕܳܟ ܘܰܠܡܘܽܟܳܟܳܟ ܘܠܰܙܩܺܝܩܘܽܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܠܡܰܘܬܳܟ ܐܳܦ ܠܰܩܒܘܽܪܬܳܟ ܘܰܠܢܘܽܚܳܡܳܟ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ . ܘܰܠܡܰܣܰܩܬܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܒܳܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܀
Also, [we commemorate] our bishops and our priests. They labored and worked [in Your vineyard]. They taught us and showed us the way of life so that we may journey on it to the house of the Kingdom. Likewise, [we remember] the departed who put You on at baptism, and, in Your compassion, You made them partakers of Your Holy Body and Blood.ܘܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܠܺܐܝܘ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ . ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܷܐ ܕܠܰܒܫܘܽܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܘܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܘܽܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀
Lord, in Your mercy and by Your lovingkindness, care for the one who has said, “remember me in prayer for our Lord’s sake.” May we enjoy forgiveness and pardon from Your treasury through the prayer of the blessed Mary, the mother who bore You, ܘܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܳܢܝ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܣܥܘܽܪ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܝܰܕ ܪܘܽܚܳܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ . ܘܠܰܢ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܆
the prayers of the blessed martyrs, killed for Your sake, and of the just and righteous, who pleased you with the aroma of their incense. To You, Father, Son, and Holy Spirit, One True God, be Glory forever, and may Your mercy be upon us at every moment forever. Amen.ܘܒܰܨܠܘܽܬܗܘܽܢ ܕܣ̈ܳܗܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܘܰܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܥܝܘܽܟ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܘܽܢ . ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ

Season of the Glorious Birth of Our Lord: The Circumcision of the Lord – (Maronite Divine Liturgy)Maronite Seminarian
Alejandro Landin
Translator


Syriac Melody: ܪܰܡܪܶܡܰܝܢܝ
Moses the prophet gave the law of circumcision to the Nation of Israel, and Our Lord Himself came and perfected the mystery of the prophecy.ܡܘܽܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܣܳܡ ܢܳܡܘܽܣܳܐ ܆ ܓܙܘܽܪܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ ܗܘܽ ܒܰܩܢܘܽܡܶܗ ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ ܀
All you nations, glorify the Lord who underwent circumcision according to the law. And all peoples, glorify Him who perfected the mystery of the prophecy.ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܆ ܕܰܥܠ ܠܰܓܙܘܽܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܘܽܣܳܐ ܆ ܘܫܰܒ̈ܚܳܝܗ̱ܝ ܟܽܠܗ̈ܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܆ ܕܫܰܡܠܺܝ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ ܀
Blessed is Christ, who gave the Church the glorious mystery of baptism. Instead of the old laws, truth shines in synagogues. ܒܪܺܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܆ ܪܳܐܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܆ ܚܠܳܦ ܢܳܡܘܽܣܳܐ ܕܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܟ̈ܢܘܽܫܳܬܳܐ ܀